/0001.djvu

			BIBLIOTEKI POWIATOWE 
W POLSCE 
Informator
		

/0004.djvu

			BIBLIOTEKI POWIATOWE W POLSCE
		

/0005.djvu

			STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
/ ^ =^ 
PROPOZYCJE I MATERIAŁY 
BIBLIOTEKI POWIATOWE 
W POLSCE 
Informator - II edycja 
WYDAWNICTWO 
SBP 
~ r 
WARSZAWA 2002
		

/0006.djvu

			Komitet Redakcyjny serii wydawniczej 
«PROPOZYCJE I MATERIAŁY» 
Stanisław CZAJKA (przewodniczący), Piotr BIERCZYŃSKI, Lucjan BILIŃSKI, Marcin 
DRZEWIECKI, Janina JAGIELSKA, Janusz NOWICKI (sekretarz), Ewa 
STACHOWSKA-MUSIAŁ, Maria WASIK-ŚWIDERSKA, Elżbieta Barbara ZYBERT 
Książka wydana we współpracy z Zakładem Bibliotekoznawstwa Instutytu Książki 
i Czytelnictwa BN 
Projekt graficzny okładki i strony tytułowej 
Wydawnictwo SBP 
Opracowanie danycłi: 
Barbara BUDYŃSKA 
Małgorzata JEZIERSKA 
Anna MAJCHER 
Korekta: 
ZESPÓŁ 
© Copyrigłit by Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskichi 
ISBN 83-87629-90-1 
CIP - Biblioteka Narodowa 
Biblioteki powiatowe w Polsce : informator / [oprać, danych) Barbara Budyńska, 
Małgorzata Jezierska, Anna Majcłier]. - 2 ed. - Wydaw. SBP : wyd. we współpr. z Zakładem 
Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa BN [Biblioteki Narodowej], 2002. - 
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) ; 51) 
Wydawnictwo SBP, Warszawa 2002 Wydanie I. Ark. wyd. 3,20 Ark. druk. 5,75 
Łamanie: Krzysztof Brawiński Druk i oprawa: Drukarnia Naukowa PAN 
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckicłi 8, tal. 628-87-77
		

/0007.djvu

			SPIS TREŚCI 
Wstęp 7 
Informacje adresowe o bibliotekach 11 
Indeks miejscowości 87 
Indeks powiatów 90
		

/0008.djvu

			WSTĘP 
instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich przygotował drugą edycję Informatora o bibliotekach 
powiatowych w Polsce. Do opracowania publikacji wykorzystano materiały zebrane 
podczas badań dotyczących warunków powstawania bibliotek powiatowych, 
prowadzonych w latach 2000-2001 w IKiCz'', dane ze sprawozdań i analiz 
wojewódzkich bibliotek publicznych za rok 2001 sporządzonych na potrzeby MK, które 
następnie weryfikowano w trakcie bezpośrednich rozmów telefonicznych z 
pracownikami interesujących nas bibliotek, a także materiały przesłane przez 
biblioteki do Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej BN. Założeniem naszym jest 
zamieszczenie informacji o wszystkich bibliotekach pełniących funkcje bibliotek 
stopnia powiatowego, zarejestrowanych wg stanu na 31.03.2002 r. 
Obecna wersja Informatora różni się od pierwszego wydania. Proponujemy 
rozszerzony zakres informacji o podstawowe dane charakteryzujące biblioteki 
powiatowe, co pozwoli na pokazanie zróżnicowania ich wielkości i zasobności. 
Prezentujemy biblioteki główne (bez filii), ich powierzchnię, liczbę 
pracowników, zbiory, użytkowane programy biblioteczne. 
Sytuacja bibliotek realizujących zadania powiatowe jest niestabilna. Proces 
powstawania pośredniego ogniwa sieci bibliotek publicznych, trwający od 1999 r. 
nie został zakończony. Biblioteki przyjmują różnorodne formy organizacyjne, ich 
funkcjonowanie uzależnione jest od samorządowej władzy lokalnej, która 
powołuje, finansuje i określa zakres ich zadań. Choć wydawać by się mogło, że sieć 
bibliotek powiatowych pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju, w 
praktyce okazuje się, że nadal nie wszystkie powiaty powołały biblioteki powiatowe, 
a te które utworzono nie są instytucjami trwałymi. Z tego powodu w obecnym 
wydaniu Informatora nie znalazły się niektóre placówki prezentowane w poprzedniej 
edycji, bowiem nie przedłużono im umowy lub zlecono zadania ponadlokalne 
innej instytucji. Według oceny Instytutu Książki i Czytelnictwa ok. 60% powiatów 
ziemskich powołało biblioteki stopnia powiatowego. 
Badania finansowane przez Ministerstwo Kultury
		

/0009.djvu

			Wiedza wynikająca z badań IKiCz pozwala na wstępne sporządzenie 
typologii bibliotek powiatowych. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich powoływane są te 
instytucje (rozwiązania organizacyjne, możliwości finansowe, kadrowe, 
warsztatowe, zakres prowadzonych prac) możemy wyodrębnić następujące typy 
bibliotek powiatowych: 
- biblioteki publiczne (wojewódzkie, miejskie, miejsko-gminne, gminne), 
którym na postawie umowy, porozumienia zlecono zadania ponadlokalne; 
- biblioteki innych sieci (np. pedagogicznej), którym zlecono zadania 
publicznej biblioteki powiatowej na podstawie umowy, porozumienia; 
- biblioteki (publiczne wojewódzkie, filie bibliotek pedagogicznych) 
przekształcone w publiczną bibliotekę powiatową; 
- biblioteki miejskie lub wojewódzkie w miastach na prawach powiatu (grodzkie); 
- nowoutworzone biblioteki powiatowe; 
- niezinstytucjonalizowane formy organizacyjne np. koordynator, specjalista 
zatrudniony w starostwie powiatowym; 
- wirtualna powiatowa biblioteka publiczna. 
Informacje o bibliotekach powiatowych przedstawione są w alfabetycznym 
układzie wg województw, a w ich obrębie wg alfabetycznego układu nazw powiatów: 
- ziemskich, 
- ziemskich i miast na prawach powiatu (grodzkich), 
- miast na prawach powiatu (grodzkich). 
Prezentację każdego województwa rozpoczyna informacja o bibliotece 
wojewódzkiej. W przypadku kiedy biblioteka wojewódzka pełni równocześnie funkcję 
biblioteki powiatowej podstawowe dane adresowe są rozszerzane do opisu, 
stosowanego dla biblioteki powiatowej. 
Zakres danych dotyczących bibliotek powiatowych obejmuje: 
- oficjalną nazwę biblioteki - jeśli biblioteka funkcjonuje w strukturach innej 
jednostki, po nazwie biblioteki zamieszczona jest informacja w jakiej; 
- dane adresowe; 
- nazwisko osoby kierującej biblioteką; 
- datę utworzenia (powierzenia zadań, przekształcenia, utworzenia 
stanowiska) - dla bibliotek powiatowych w miastach na prawach powiatu nie podajemy 
daty rozpoczęcia realizacji zadań ponadlokalnych, przyjmujemy dzień 1 stycznia 
1999 r. (wprowadzenie reformy administracyjnej) jako datę zmiany statusu 
bibliotek. Jeśli biblioteka pełni funkcje dla powiatu ziemskiego i grodzkiego podajemy 
tylko datę przyjęcia zadań dla powiatu ziemskiego; 
- status biblioteki - przyjęto następujące określenia „biblioteka 
wojewódzka", „biblioteka miasta na prawach powiatu", „biblioteka powiatowa" 
(określenie to odnosi się do bibliotek nowopowstałych lub przekształconych np. z 
wojewódzkich, pedagogicznych, których organizatorem jest wyłącznie samorząd 
powiatowy), biblioteka „pełniąca zadania biblioteki powiatowej" (tak 
określamy biblioteki publiczne różnego stopnia, którym zlecono zadania ponadlokalne, 
biblioteki te finansowane są przez starostwa powiatowe i samorządy np. 
wojewódzkie, gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), „stanowisko specjalisty 
(koordynatora) do zadań biblioteki powiatowej". W przypadku bibliotek 
włączonych do projektu „Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej" w powiecie 
olsztyńskim nie określamy ich statusu;
		

/0010.djvu

			- powierzchnię; 
- pracowników (ogółem - działalności podstawowej oraz obsługi i 
administracji, zadania ponadlokalne w różnym zakresie mogą realizować wszyscy 
pracownicy biblioteki); 
- zbiory (książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne - stan na 
31.12.2001 r.); 
- biblioteczny program komputerowy. 
Publikacja uzupełniona jest indeksami: miejscowości i nazw powiatów 
w kolejności alfabetycznej z podanymi numerami pozycji biblioteki realizującej 
zadania dla konkretnego powiatu. 
Barbara Budyńska. Małgorzata Jezierska
		

/0012.djvu

			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego 
we Wrocławiu 
50-116 Wrocław, ul. Rynek 58 
tal.: (071) 344-40-01/03; faks: (071) 344-18-08 
e-mail: wbp@wbp.wroc.pl 
http://www.wbp.wroc.pl 
Dyrektor: Marla Piaczyńska 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat dzierżoniowski 
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie 
58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 2 
tel.: (074) 646-46-40, 646-46-42. faks: (074) 646-46-41 
e-mail: mbp@mbp.dzierzoniow.pl 
http://www.mbp.dzierzoniow.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Zarzycka-Chołody 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 626 m^ 
Pracownicy (ogółem): 18 
Zbiory: książki - 117 440 wol., czasopisma - 1097 wol., zbiory specjalne - 
3921 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat jeleniogórski i powiat m. Jelenia Góra 
3. Grodzka Biblioteka Publiczna 
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27 
11
		

/0013.djvu

			tel.: (075) 752-59-26, 752-59-31, 752-59-57; faks: (075) 752-28-84 
e-mail: gbpjg_biuro@interia.pl 
Dyrektor: Janusz Maciej Lokaj 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 1999 r. 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 672 m^ 
Pracownicy (ogółem): 33 
Zbiory: książki - 139 507 wol., czasopisma - 4290 wol., zbiory specjalne - 
11 054 j. ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat kłodzki 
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku 
57-300 Kłodzko, PI. Chrobrego 1 
tel.: (074) 867-22-74, 867-24-74 
e-mail: biblioteka-klodzko@sudety.info.pl 
http://www.sudetyinfo.pl/biblioteka-klodzko 
Dyrektor / kierownik: Ewa Piórkowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 520 m2 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 88 229 wol., czasopisma - 973 wol., zbiory specjalne - 
2921 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat legnicki i powiat m. Legnica 
5. Legnicka Biblioteka Publiczna 
59-220 Legnica, ul. Piastowska 22 
tel.: (076) 722-60-21, 722-60-25; faks: (076) 722-39-67 
e-mail: lbp@bp.prv.pl 
http://www.Ibp.prv.pl 
Dyrektor: Ryszard Badoń 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 713 m^ 
Pracownicy (ogółem): 30 
Zbiory: książki - 107 136 wol., czasopisma - 4958 wol., zbiory specjalne - 
26 771 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ALBUM 
powiat milicki 
6. Gminna I Powiatowa Biblioteka Publiczna w Miliczu 
{w strukturze ośrodka kultury) 
56-300 Milicz, ul. J. Piłsudskiego 14 
12
		

/0014.djvu

			tel.: (071)384-00-96 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Orzechowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 310 m^ 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 51 443 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat oleśnicki 
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy 
56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 
tel.: (071) 314-30-39; faks: (071) 398 -27-72 
http://www.olesnica.biblio.pl 
Dyrektor / kierownik: Anna Zasada 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 700 m^ 
Pracownicy (ogółem): 22 
Zbiory: książki - 71 100 wol., czasopisma - 50 wol., zbiory specjalne - 93 j.ew 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat średzki 
8. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej 
55-300 Środa Śląska, PI. Wolności 58 
tel.: (071) 317-28-14, 317-22-28 
Dyrektor / kierownik; Maria Jolanta Szkwarek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 238 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 37 668 wol., czasopisma - 27 wol. 
powiat wałbrzyski i powiat m. Wałbrzych 
9. Powiatowa Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" 
w Wałbrzychiu 
58-300 Wałbrzych», ul. Rynek 9 
tel.: (074) 842-64-28, 842-37-15, 842-29-28; faks: (074) 842-62-61 
e-mail: sekretariat@atlanty.walbrzych.pl 
http://www.atlanty.walbrzych.pl 
Dyrektor: Andrzej Tyws 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1565 m^ 
13
		

/0015.djvu

			Pracownicy (ogółem): 66 
Zbiory: książki - 145 348 wol., czasopisma - 12 314 wol., zbiory specjalne - 
15 197j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat wołowski 
10. IVIiejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie 
Cw strukturze ośrodka kultury) 
56-100 Wołów, ul. Sikorskiego 8 
tel.:(071)389-25-31 
Dyrektor / kierownik: Wiesława Janiewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1223 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 46 470 wol., czasopisma - 135 wol., zbiory specjalne - 
14 258j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat ząbkowicki 
11. Biblioteka Powiatowa w Ząbkowicach Śląskicłi 
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17 
tel.: (074) 815-23-29, 815-76-19 
Dyrektor / kierownik: Katarzyna Dominikowska 
Data utworzenia: 1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 20 m2 
Pracownicy (ogółem): 1 
powiat m. Wrocław 
12. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 
53-150 Wrocław, ul Gajowicka 195 
tel.: (054)361-30-50 
e-mail: mbp@muitinei.pl 
Dyrektor: Andrzej Ociepko 
Status: biblioteka miasta na prawachi powiatu 
Powierzcłinia: 524 m^ 
Pracownicy (ogółem): 25 
Zbiory: książki - 1 295 539 wol., zbiory specjalne - 25 878 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
14
		

/0016.djvu

			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 
13. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 
tel.: (052) 345-77-62; faks: (052) 328-73-90 
e-mail: staszek@mail.atr.bydgoszcz.pl 
http://www.wimbp.man.bydgoszcz.pl 
Dyrektor: Ewa Stelmachowska 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 4024 m^ 
Pracownicy (ogółem): 92 
Zbiory: książki - 365 993 wol., czasopisma - 48 853 wol., zbiory specjalne - 
47 223 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, SOWA 
14. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 
w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Słowackiego 8 
tel.: (056) 622-66-42, 654-95-86, 622-65-84, 622-59-19; faks: (056) 622-57-13 
e-mail: sekret@bibltor.torun.pl 
http://www.bibltor.torun.pl 
Dyrektor: Teresa E. Szymorowska 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 3040 m^ 
Pracownicy (ogółem): 52 
Zbiory: książki - 331 496 wol., czasopisma - 93 911 wol., zbiory specjalne - 
38 864 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, KRUK 
powiat brodnicki 
15. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego 
w Brodnicy 
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 1 
tel.: (056) 498-22-47. 495-07-21; faks: (056) 494-01- 84 
e-mail: biblioteka@brodnica.pl 
http://www.biblioteka.brodnica.pl 
Dyrektor / kierownik; Jadwiga Wojciechowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 303 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 41 706 wol., czasopisma - 321 wol., zbiory specjalne - 
1772 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, MOL 
15
		

/0017.djvu

			powiat golubsko-dobrzyński 
16. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu 
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sienkiewicza 6 
tel.: (056) 683-24-05. 683-26-82 
Dyrektor / kierownik: Ewa Alicja Metel 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 224 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 38 599 wol., czasopisma - 359 woL, zbiory specjalne - 38 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat nakielski 
17. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n. Notecią 
89-100 Nakło n. Notecią, ul. Bartkowskiego 1 
tel.: (052) 386-08-21 
e-mail: pim_bibl_publ_naklo@o2.pl 
Dyrektor / kierownik: Grażyna Ozga 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 270 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 101 545 wol. 
powiat radziejowski 
18. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie 
87-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 
tel.: (054) 285-32-80 
Dyrektor / kierownik: Halina Paczkowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 608 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 40 010 wol., czasopisma - 207 wol., zbiory specjalne - 14 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat toruński 
19. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w 
Chełmży 
87-140 Chełmża, Rynek 4 
tel.: (056) 675-60-26, 675-24-61; faks: (056) 675-61-33 
e-mall: pimbp@comkon.com.pl 
Dyrektor / kierownik: Jan Krajewski 
16
		

/0018.djvu

			Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 400 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 34 828 wol., zbiory specjalne - 5049 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat tucholski 
20. Tucholski Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna 
89-500 Tuchola, ul. Plac Zamkowy 8 
tel.: (052) 336-31-46; faks: (052) 334-323-88 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Bukowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 186 m2 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 38 998 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wąbrzeski 
21. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Szlachcichowskiego 
w Wąbrzeźnie 
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 38 
tel.: (056) 688-18-21; faks: (056) 688-18-21 
e-mail: xbiblo@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Aleksandra Kurek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 63 m2 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki-50 236 wol., czasopisma- 1882 wol., zbiory specjalne-24 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat włocławski 
22. Gminno-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej 
87-865 Izbica Kujawska, ul. Narutowicza 63 
tel.: (054) 286-51-67 
Dyrektor / kierownik: Maria Strabanik 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 120 m^ 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 21 669 wol.
		

/0019.djvu

			powiat m. Bydgoszcz 
(poz.13) 
powiat m. Grudziądz 
23. Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 
86-300 Grudziądz, ul. Legionów 28 
tel.: (056) 462-02-01. 462-02-02 
http://www.grudziadz.com/blblloteka-mlejska 
Dyrektor / kierownik: Karola Skowrońska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 781 m^ 
Pracownicy (ogółem): 25 
Zbiory: książki - 96 080 wol.. czasopisma - 5211 wol., zbiory specjalne - 
114 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: DATA TREK 
powiat m. Toruń 
(poz.14) 
powiat m. Włocławek 
24. Biblioteka Publiczna we Włocławku 
87-800 Włocławek, ul. Warszawska 11/13 
tel.: (054) 231-55-50, 231-55-95; faks: (056) 231-55-94 
e-mail: kontakt@biblioteka.itt.pl 
http://www.biblioteka.itt.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Jolanta Zielińska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1458 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 180 000 wol., czasopisma - 6245 wol., zbiory specjalne - 
833 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, SOWA 
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 4 
tel.: (081) 532-07-38; faks: (081) 532-39-47 
e-mail: info@hieronim.wbp.lublin.pl 
http://hieronim.wbp.lublin.pl 
18
		

/0020.djvu

			Dyrektor: Zofia Ciuruś 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat bialski i powiat m. Biała Podlaska 
26. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12A 
tel.: (083) 343-61-11; faks: (083) 343-46-72 
e-mail: mbpbpinf@pro.onet.pl 
http://www.bialpodlaska.pl 
Dyrektor / kierownik: Jerzy Flisiński 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 862 m2 
Pracownicy (ogółem): 54 
Zbiory: książki - 82 790 wol., czasopisma - 1077 wol., zbiory specjalne - 
7144 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat biłgorajski 
27. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju 
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 13 
tel. / faks: (084) 686-27-21 
Dyrektor / kierownik: Mirosława Sachar 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 247 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 44 846 wol., czasopisma - 83 wol., zbiory specjalne - 30 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat cłiełmski i powiat m. Cłiełm 
28. Cłiełmska Biblioteka Publiczna 
22-100 Cłiełm, ul. Partyzantów 40 
tel.: (082) 563-95-92; faks: (082) 563-95-05 
e-mail: chbp@interia.pl 
Dyrektor: Roman Małek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia; 2588 m^ 
Pracownicy (ogółem): 57 
Zbiory: książki - 99 130 wol., czasopisma - 7614 wol., zbiory specjalne - 
76 577 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
19
		

/0021.djvu

			powiat hrubieszowski 
29. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie 
22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 11 
tal. / faks: (084) 697-26-89 
Dyrektor / kierownik: Bogumiła Dragan 
Data utworzenia: 10.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 50 m^ 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 1615 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat janowski 
30. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim 
23-300 Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 16 
tel.: (015) 872-46-81 
Dyrektor / kierownik: Danuta Lacłi 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 185 m^ 
Pracownicy (ogółem): 5 
Zbiory: książki - 33 656 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat krasnostawski 
31. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie 
22-300 Krasnystaw, ul. Jana Matysiaka 5 
tel.: (082) 576-25-09; faks: (082) 576-19-28 
e-mail: pbp_krasnystaw.poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Patyk 
Data przekształcenia: 08.2000 
Status: biblioteka powiatowa; przekształcona z filii biblioteki pedagogicznej 
Powierzchnia: 170 m2 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 28 931 wol., czasopisma - 1011 wol., zbiory specjalne - 57 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat kraśnicki 
32. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku 
23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 10A 
tel.: (081) 825-28-97,825-15-77, 825-24-73 
Dyrektor / kierownik: Anna Zbytniewska 
20
		

/0022.djvu

			Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 300 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 31 544 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat lubelski 
33. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 4 
tel.: (081) 532-59-46; faks: (081) 532-39-47 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Kędra 
Data utworzenia: 09.2000 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchinia: 10 m2 (niesamodzielna) 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 263 wol. 
powiat łęczyński 
34. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95A 
tel./faks: (081) 752-32-52 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Marczewska 
Data utworzenia: 10.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzcłinia: 41 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 2600 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat łukowski 
35. Łukowski Ośrodek Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna 
21-400 Łuków, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 24 
tel.: (025) 798-23-15, 798-27-21 
Dyrektor / kierownik: Ewa Wiśniewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 527 m^ 
Pracownicy (ogółem): 9 
Zbiory: książki - 56 308 wol., czasopisma - 105 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
21
		

/0023.djvu

			powiat opolski 
36. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim 
24-300 Opole Lubelskie, Stary Rynek 46 
tel.:(081)827-20-61 
e-mail: pbpopoleIub@o2pl 
Dyrektor / kierownik: Danuta Sokołowska 
Data utworzenia: 10.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 16 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 1275 wol., czasopisma - 47 wol., zbiory specjalne - 126 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat parczewski 
37. Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie 
21-200 Parczew, ul. Żabia 24 
lei.: (083) 355-15-76. 355-16-52 
Dyrektor / kierownik: Bogumiła Sarnowska 
Data utworzenia: 05.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzcłinia: 102 m2 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 510 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat puławski 
38. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach 
24-100 Puławy, Al. Królewska 3 
Dyrektor / kierownik: Teresa Usarek 
Data utworzenia: 10.2001 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchinia: niesamodzielna 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 74 wol., czasopisma - 13 wol. 
powiat radzyński 
39. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim 
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 2 
tel.: (083) 352-72-17, 352-70-01/03; faks: (083) 352-75-05 
Dyrektor / kierownik: Halina Łuczyńska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
22
		

/0024.djvu

			Powierzchnia: 250 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 23 369 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat rycki 
40. Specjalista do spraw biblioteki powiatowej w starostwie 
08-500 Ryki, ul. 22 lipca 29 
tel.: (081) 865-32-05; faks: (081) 865-19-66 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Grzechnik 
Data utworzenia stanowiska: 10.2000 
Status: stanowisko specjalisty do zadań biblioteki powiatowej 
Pracownicy (ogółem): 1 
powiat świdnicki 
41. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej 
w Świdniku 
21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13 
tel.:(081)751-28-04 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Ciołek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 02.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 365 m2 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 38 020 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat tomaszowski 
42. Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim 
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 2 
tel. / faks: (084) 664-30-53 
Dyrektor / kierownik: Mieczysława Rudnicka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 529 m2 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 76 303 wol., zbiory specjalne - 771 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat zamojski i powiat m. Zamość 
43. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu 
22-400 Zamość, ul. Pereca 14 
tel.: (084) 638-40-38; faks: (084) 627-11-54 
23
		

/0025.djvu

			Dyrektor: Krystyna Gruszka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 284 m2 
Pracownicy (ogółem): 55 
Zbiory: książki - 114 112 wol., czasopisma - 3352 wol., zbiory specjalne - 
6612 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, LIBRA 
powiat m. Lublin 
44. Miejsl	
			

/0026.djvu

			status biblioteki: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 4840 m^ 
Pracownicy (ogółem): 43 
Zbiory: książki - 243 922 wol., czasopisma - 37 862 wol., zbiory specjalne - 
86 682 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB, SOWA 
powiat słubicki 
47. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach 
69-100 Słubice, ul. Jedności Robotniczej 18 
tel.:(095)758-23-12 
Dyrektor / kierownik: Maria Chylińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1200 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 61 000 wol., zbiory specjalne - 600 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: LUBUSZANIN 
powiat świebodziński 
48. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie 
66-200 Świebodzin, ul. Bramkowa 2 
tel.: (068) 382-32-35, 382-48-60 
e-mail: dyrektor@bp.swiebodzin.pl 
http://www.bp.swiebodzin.pl 
Dyrektor / kierownik: Andrzej Grupa 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 394 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 51 438 wol., czasopisma - 1051 wol., zbiory specjalne - 
220 j.ew. 
powiat żagański 
49. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu 
68-100 Żagań, ul. Świerczewskiego 7 
tel.: (068) 478-73-73 
Dyrektor / kierownik: Teresa Górska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 600 m2 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 80 000 wol., czasopisma - 220 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
25
		

/0027.djvu

			powiat m. Gorzów Wlkp. 
(poz. 45) 
powiat m. Zielona Góra 
(poz. 46) 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
50. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Łodzi 
90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102 
tel.: (042) 637-30-90, 637-68-35; faks: (042) 637-21-02 
e-mall: informacja@hiacynt.wimbp.lodz.pl 
http://www.wimbp.lodz.pl 
Dyrektor: Elżbieta Pawlicka 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat bełcłiatowski 
51. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełcłiatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 
tel.: (044) 632-16-56, 632-15-80; faks: (044) 632-28-71 
e-mail: mipbp@poczta.fm 
Dyrektor / kierownik: Magdalena Forusińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1878 m^ 
Pracownicy (ogółem): 28 
Zbiory: książki - 84 893 wol., czasopisma - 701 wol., zbiory specjalne - 104 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kutnowski 
52. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego 
w Kutnie 
99-300 Kutno, ul Wojska Polskiego 5 
tel./faks: (024)355-10-12 
e-mail: mbp-kutno@placman.pl 
Dyrektor / kierownik: Bogdan Danelski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 850 m^ 
Pracownicy (ogółem): 30 
26
		

/0028.djvu

			Zbiory: książki - 173 489 wo!., czasopisma - 898 wol.. zbiory specjalne - 
22 564 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat łaski 
53. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 
98-100 Łask, ul. 9 Maja 6 
tel./ faks: (042) 675-35-27 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Kosierb 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 368 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 54 556 wol., czasopisma - 747 wol., zbiory specjalne - 
3314 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat łęczycki 
54. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy 
99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej 11A 
te!.: (024) 388-88-75 
Dyrektor / kierownik: Aneta Pucek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 219 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 53 496 wol., czasopisma - 450 wol., zbiory specjalne - 
2596 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat opoczyński 
55. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 
26-300 Opoczno, PI. Kościuszki 15 
tel.: (044) 755-30-73. 755-35-50; faks: (044) 755-25-66 
e-mail: biblioteka_opoczno@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Bożena Świątek-Mazur 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 333 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 34 042 wol.. czasopisma - 32 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
27
		

/0029.djvu

			powiat pabianicki 
56. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Św. Jana 10 
tel.: (042) 215-50-31, 215-53-10, 215-43-37 
Dyrektor / kierownik: Anna Domagała 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 476 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 52 208 wol., czasopisma - 133 wol., zbiory specjalne - 982 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat pajęczański 
57. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie 
98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 5 
tel.: (034) 311-33-54 
e-mail: ewastrzelec@wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Ewa Strzelec 
Data utworzenia: 12.2000 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzcłinia: 24 m^ 
Pracownicy (ogółem): 2 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat piotrkowski i powiat m. Piotrków Trybunalski 
58. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 
Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 29 
tel.: (044) 646-51-79; faks: (044) 646-52-30 
e-mail: biblioteka@post.pl 
łittp://www.biblioteka.piotrkow.pl 
Dyrektor / kierownik: Barbara Pancielej 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 1306 m^ 
Pracownicy (ogółem): 38 
Zbiory: książki - 212 275 wol., czasopisma - 5925 wol., zbiory specjalne - 
23 393 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat poddębicki 
59. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach 
99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13 
28
		

/0030.djvu

			tel. / faks: (043) 678-85-52 
Dyrektor / kierownik: Tadeusz Duda 
Data utworzenia: 07.2000 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 12 m2 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: 200 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat radomszczański 
60. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 4 
tel. / faks: (044) 683-57-32 
e-mail: mbprad@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Anna Kosendek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2002 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 2441 m2 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 118 864 wol., czasopisma - 3407 wol., zbiory specjalne - 
7410 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat rawski 
61. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kard. Wyszyńskiego 7 
tel./faks: (046) 814-36-47 
Dyrektor / kierownik: Anna Krajewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 467 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 67 992 wol., czasopisma - 34 wol., zbiory specjalne - 656 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat sieradzki 
62. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego 
w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4 
tel./faks: (043)827-16-41 
e-mail: info@pbp.sieradz.pl 
łittp:// www.pbp.sieradz.pl 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Brodowska 
Data przekształcenia: 01.1999 
29
		

/0031.djvu

			status: biblioteka powiatowa; przekształcona z biblioteki wojewódzkiej 
Powierzchnia: 800 m^ 
Pracownicy (ogółem): 24 
Zbiory: książki - 93 993 wol., czasopisma - 3377 wol., zbiory specjalne - 
6098 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat skierniewicki i powiat m. Skierniewice 
63. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43A 
tel.: (046) 833-69-69; faks: (046) 833-66-97 
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl 
hittp://www.mbp.skierniewice.pl 
Dyrektor / kierownik: Izabela Strączyńska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2001 
Status: biblioteka miasta na prawachi powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 677 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 96 574 wol., czasopisma - 71 wol., zbiory specjalne - 
21 097 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat tomaszowski 
64. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Gabrysiewiczowej-Krzysztofikowej 
w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 6 
tel. / faks: (044) 724-67-39 
Dyrektor / kierownik: Anna Ogórek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 02.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 1236 m2 
Pracownicy (ogółem): 27 
Zbiory: książki - 82 939 wol., czasopisma - 364 wol., zbiory specjalne - 
1392 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wieluński 
65. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu 
98-300 Wieluń, ul. Śląska 23A 
te!.: (043) 843-96-35 
Dyrektor / kierownik: Dorota Jędrzejewska 
Data utworzenia: 12.2000 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzcłinia: 150 m^ 
30
		

/0032.djvu

			Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 540 wo!., zbiory specjalne - 10 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat zduńskowolski 
66. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 12 
tel. / faks: (043) 823-30-62 
e-mail: biblzd@poczta.onet.pl 
http://republika.pl/biblzd/index 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Pawlak 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 398 m^ 
Pracownicy (ogółem): 20 
Zbiory: książki - 85 164 wol., czasopisma - 435 wol., zbiory specjalne - 
6501 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat zgierski 
67. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5 
tel.: (042) 715-31-95; faks: (042) 716-34-12 
e-mail: mbp_zgierz@page.com.pl 
Dyrektor / kierownik: Czesława Lewandowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 282 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 149 300 wol., czasopisma - 30 wol., zbiory specjalne - 
2546 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Łódź 
68. Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Czernika Łódż-Bałuty 
91-134 Łódź, ul. Rojna 39 
tel.: (042) 652-03-90; faks: (042) 652-03-69 
e-mail: mbpczernika@21net.pl 
Dyrektor / kierownik: Zofia Kwaśniewska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 264 m^ 
Pracownicy (ogółem): 20 
Zbiory: książki - 43 609 wol., czasopisma - 319 wol., zbiory specjalne - 894 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: LIBRARIUM, MAK 
31
		

/0033.djvu

			69. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta 
93-530 Łódź, ul. Paderewskiego 11A 
tel.: (042) 684-91-97. 684-35-96; faks: (042) 681-96-67 
e-mall: info@dbpg.lodz.com.pl 
http://www.dbpg.lodz.pl 
Dyrektor / kierownik: Iwonna Szymczak 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 703 m^ 
Pracownicy (ogółem): 32 
Zbiory: książki - 46 035 wol., czasopisma - 148 wol., zbiory specjalne - 
1170j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
70. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie 
90-631 Łódź, ul. A. Struga 33 
tel.: (042) 651-43-94, 637-30-49; faks: (042) 637-30-37 
Dyrektor / kierownik: Joanna Santi-Leszczyńska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 234 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 19 365 wol., czasopisma - 214 wol., zbiory specjalne - 
2114 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: LIBRA, MAK 
71. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Struga Łódź-Śródmieście 
90-513 Łódź, ul. A. Struga 14 
tel.: (042) 637-23-43, 637-23-02; faks: (042) 637-30-31 
e-mail: biblioteka@laser.net.pl 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Urbanowicz 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 370 m2 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 48 365 wol., czasopisma -30 wol., zbiory specjalne - 1324 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
72. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew 
92-546 Łódź, ul. B. Bartoka 27 (Dyrekcja i Administracja) 
tel.: (042) 673-75-47; faks: (042) 673-82-98 
Dyrektor / kierownik: Czesława Przybylska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia 
92-431 Łódź. ul. Ketlinga 21 
tel.: (042)670-15-27 
Powierzchnia: 397 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 36 804 wol., czasopisma - 1115 wol., zbiory specjalne - 
3346 j.ew. 
32
		

/0034.djvu

			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 
73. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
31-124 Kraków, ul. Rajska 1 
tal.: (012) 632-59-07, 632-20-98, 634-29-77, 634-58-09 
e-mail: biblioteka@wbp.krakow.pl 
http://www.wbp.krakow.pl 
Dyrektor: Jacek Wojciechowski 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat bocheński 
74. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni 
32-700 Bochnia, ul. Mickiewicza 5 
tel.: (014) 612-21-03, 622-22-32 
e-mail: biblioteka.bochnia@wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Ludmiła Gut 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 655 m2 
Pracownicy (ogółem): 22 
Zbiory: książki - 60 564 wol., czasopisma - 874 wol., zbiory specjalne - 
14 655 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat brzeski 
75. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku 
32-800 Brzesko, ul. Puszkina 4 
tel. / faks: (014) 663-12-02. 686-45-50 
Dyrektor / kierownik: Maria Marek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 168 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 46 890 wol., czasopisma - 533 wol., zbiory specjalne - 184 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, ISIS 
powiat chrzanowski 
76. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 3 
te!.: (032) 623-29-28, 753-85-16; faks: (032) 623-31-61 
e-mail: biblioteka@mbp.chrzanow.pl 
http://www.mbp.chrzanow.pl 
33
		

/0035.djvu

			Dyrektor / kierownik: Lucyna Kumała 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 501 m^ 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 61 495 wol., czasopisma - 82 wol., zbiory specjalne - 7686 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, SOWA 
powiat dąbrowski 
77. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Polna 13 
tel.: (014) 642-21-71; faks: (014) 642-28-18 
e-mail: mbpdt@zbymar.tarnow.pl 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Kusior 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 837 m2 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 65 268 wol., czasopisma - 12 wol., zbiory specjalne - 179 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ISIS 
powiat gorlicki 
78. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach 
38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 
tel.:(018)352-19-62 
e-mail: MWalag@interia.pl 
http://www.biblioteka.gorlice.prv.pl 
Dyrektor / kierownik: Irena Belniak 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 800 m2 
Pracownicy (ogółem): 17 
Zbiory: książki - 109 331 wol., czasopisma - 2273 wol., zbiory specjalne - 
16 226 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ISIS 
powiat krakowski 
79. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach 
32-090 Słomniki, ul. Wolności 4 
tel.: (012) 388-10-15, 388-11-49 
Dyrektor / kierownik: Włodzimierz Doniec 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
34
		

/0036.djvu

			Powierzchnia: 20 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
powiat limanowski 
80. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 
34-600 Limanowa, ul Matki Boskiej Bolesnej 13 
tel.:(018)337-21-40 
e-mail: mbp_limanowa(ginteria.pl 
Dyrektor / kierownik: Halina Matras 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 680 m2 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 64 636 wol., czasopisma - 797 wol., zbiory specjalne - 
9334 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat miechowski 
81. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie 
32-200 Miechów. PI. Kościuszki 7 
te!.: (041) 383-10-83; faks: (041) 383-35-58 
Dyrektor / kierownik: Barbara Biernacka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 492 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki-55 582 wol., czasopisma- 193 wol., zbiory specjalne-325 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat myślenicki 
82. Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach 
32-400 Myślenice, ul Rynek 27 
tel.: (012) 272-06-61, 272-03-49 
Dyrektor / kierownik: Teresa Nalepa 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 300 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 35 844 wol., czasopisma - 182 wol., zbiory specjalne - 
1278 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy; MAK 
35
		

/0037.djvu

			powiat nowosądecki 
83. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu 
33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 25B 
tel.:(018)446-00-95 
e-mail: plmgbp@lnteria.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Sasin 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 212 m^ 
Pracownicy (ogółem): 5 
Zbiory: książki - 49 426 wol., czasopisma - 13 wo!., zbiory specjalne - 2036 j.ew. 
powiat nowotarski 
84. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu 
34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 
te!.: (018)264-63-72 
Dyrektor / kierownik: Zofia Giełczyńska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 300 m^ 
Pracownicy (ogółem): 9 
Zbiory: książki - 59 000 wol., czasopisma - 27 wol., zbiory specjalne - 102 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat olkuski 
85. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 
32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 29B 
tel.:(032)643-06-19 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Wieczorek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 649 m^ 
Pracownicy (ogółem): 18 
Zbiory: książki - 61 039 wol., zbiory specjalne - 2270 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat oświęcimski 
86. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu 
32-602 Oświęcim, ul. Kopernika 2 
tel./faks: (033)842-39-10 
e-mail: mbpo@kki.net.p 
36
		

/0038.djvu

			http://www.um.oswiecim.pl/mbp/index.html 
Dyrektor / kierownik: Leszek Palus 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 492 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 38 236 wol., czasopisma - 459 wol., zbiory specjalne - 294 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat proszowicki 
87. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach 
32-100 Proszowice, ul. Rynek 16 
tel.: (012) 386-02-00; faks: (012) 386-02-02 
Dyrektor / kierownik: Katarzyna Wawrzeń 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 153 m2 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 24 162 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat suski 
88. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej 
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 23 
'tel.: (033) 874-53-40; faks: (033) 874-22-47 
e-mail: pimbpsucha@hoga.pl 
http://www.biblioteka.lcenter.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Lenart 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 300 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 48 040 wol., czasopisma - 656 wol., zbiory specjalne - 726 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat tarnowski i powiat m. Tarnów 
89. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4 
tel.: (014) 621-59-47, 622-38-44; faks: (014) 622-29-93 
e-mail: mbp@biblioteka.tarman.pl 
http://www.biblioteka.tarman.pl 
Dyrektor / kierownik: Janina Kania 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
37
		

/0039.djvu

			Powierzchnia: 930 m2 
Pracownicy (ogółem): 48 
Zbiory: książki - 386 581 wol., czasopisma - 4052 wo!., zbiory specjalne - 
39 040 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat tatrzański 
90. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem 
34-500 Zakopane, Os. Łukaszówki 4a 
tel.: (018) 206-64-38 
Dyrektor / kierownik: Mieczysław Mantyka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 445 m^ 
Pracownicy (ogółem): 5 
Zbiory: książki - 86 753 wol., czasopisma - 4277 wol., zbiory specjalne - 
459 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat wadowicki 
91. Wadowicka Biblioteka Publiczna 
34-100 Wadowice, ul. Legionów 1 
tel.: (033) 823-39-84, 823-46-18 
Dyrektor / kierownik: Bożena Płonka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 282 m2 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 43 071 wol., czasopisma - 448 wol., zbiory specjalne - 
3660 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: LIBRA 
powiat wielicki 
92. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce 
32-020 Wieliczka, ul. Żwirki i Wigury 2 
tel.: (012) 278-15-65; faks: (012) 278-30-75 
Dyrektor / kierownik: Zofia łHankus -Wszołek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 400 m^ 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 45 679 wol., czasopisma - 132 wol., zbiory specjalne - 28 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ISIS 
38
		

/0040.djvu

			powiat m. Kraków 
93. Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie 
30-011 Kraków, ul Wrocławska 50 
tel.: (012) 634-37-89; faks: (012) 643-41-80 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Wszołek 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzclnnia: 90 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 57 595 wol., czasopisma - 633 wol., zbiory specjalne - 26 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ISIS, MAK 
94. Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
31-921 Kraków, Osiedle Stalowe 12 
tel.: (012) 644-23-52; faks: (012) 643-41-80 
Dyrektor / kierownik: Barbara Czerkawska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 389 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 74 015 wol., czasopisma - 633 wol., zbiory specjalne - 26 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ISIS, MAK 
95. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie 
30-307 Kraków, ul Powrożnicza 2 
tel.: (012) 267-28-25, 267-36-94; faks: (012) 267-18-47 
e-mail: pbp@biblioteka.podgorska.krakow.pl 
http://www.wirtualny.krakow.pl 
Dyrektor / kierownik: Franciszek Olszewski 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 493 m^ 
Pracownicy (ogółem): 23 
Zbiory: książki - 29 070 wol., zbiory specjalne - 359 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
96. Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 
31-539 Kraków, ul. Masarska 14 
tel.: (012) 423-22-15, 421-00-68 
e-mail: sekretariat@sbp.neostrada.pl 
http://www.sbp.neostrada.pl 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Wiatr 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 188 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 8738 wol., zbiory specjalne - 109 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
39
		

/0041.djvu

			powiat m. Nowy Sącz 
97. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 
33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 
tel.: (018) 443-83-02; faks: (018) 443-87-52 
e-mail: sbp-3@cog.nowy-sacz.pl 
Dyrektor / kierownik: Barbara Pawlik 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 757 m^ 
Pracownicy (ogółem): 36 
Zbiory: książki - 186 602 wol., czasopisma - 8340 wol., zbiory specjalne - 
22 638 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
98. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna 
Województwa Mazowieckiego 
00-950 Warszawa, ul. Koszykowa 26/28 
tel.: (022) 621-78-52, 628-20-01. 628-31-38; faks: (022) 621-19-68 
e-mail: biblioteka@biblpubl.waw.pl 
http://www.biblpubl.waw.pl 
Dyrektor / kierownik: Janina Jagielska 
Status: biblioteka wojewódzka; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 6752 m^ 
Pracownicy (ogółem): 256 
Zbiory: książki - 927 077 wol., czasopisma - 300 248 wol., zbiory specjalne 
136 570 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: ALEPH, MAK 
powiat białobrzeski 
99. Biblioteka Publiczna w Białobrzegach 
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 31 
tel./faks: (048)613-26-35 
e-mail: biblpublbialobrzegi@poczta.onet.pl 
http://www.wirtualnebialobrzegi 
Dyrektor / kierownik: Zofia Elżbieta Wrzesińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 250 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 23 827 wol., zbiory specjalne -107 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
40
		

/0042.djvu

			powiat ciechanowski 
100. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Sikorskiego 7 
tel.: (023) 672-41-64; faks: (023) 672-28-99 
Dyrektor / kierownik: Teresa ŻetDrowska 
Data przekształcenia: 03.1999 
Status: biblioteka powiatowa, przekształcona z biblioteki wojewódzkiej 
Powierzchnia: 837 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 104 443 wol., czasopisma - 2555 wol., zbiory specjalne ■ 
33 422 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat garwoliński 
101. Miejska Biblioteka Publiczna w Garwolinie 
08-400 Garwolin, ul. Nadwodna 1 
tel. / faks: (025) 682-24-21 
Dyrektor / kierownik: Anna Belka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 240 m2 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 46 756 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat kozienicki 
102. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka 
Sierczyńskiego w Kozienicach 
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 22 
tel.: (048) 614-25-54; faks: (048) 614-21-58 
e-mail: m-gbp@wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Janina Kuśmierczyk 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 387 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 36 436 wol., czasopisma - 370 wol., zbiory specjalne - 6 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat miński 
103. Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim 
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 173 
41
		

/0043.djvu

			tel. / faks: (025) 758-23-46 
Dyrektor / kierownik: Teresa Sęktas-Chanke 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 314 m^ 
Pracownicy (ogółem): 17 
Zbiory: książki - 79 136 wol., czasopisma - 85 wol., zbiory specjalne - 868 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat ostrołęcki i powiat m. Ostrołęka 
104. I\^iejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce 
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42 
tel.: (029) 764-21-51, 764-54-76; faks: (029) 764-55-01 
e-mail: mbpost@pol.box.com 
http://www.free.ngo.pl/bibl.ost 
Dyrektor / kierownik: Mieczysław Romanik 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1000 m^ 
Pracownicy (ogółem): 34 
Zbiory: książki - 82 039 wol., czasopisma - 6412 wol., zbiory specjalne - 
9735 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat płocki i powiat m. Płock 
105. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku 
09-400 Płock, ul. T. Kościuszki 6 
tel.: (024) 262-30-58, 262-30-59; faks: (024) 262-31-17 
e-mail: bibl@bibl.plock.pl 
http://www.bibl.plock.pl 
Dyrektor / kierownik: Bożenna Strzelecka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1881 m^ 
Pracownicy (ogółem): 65 
Zbiory: książki - 98 061 wol., czasopisma - 4940 wol., zbiory specjalne - 
53 750 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat przysuski 
106. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze 
26-400 Przysucha, ul. Radomska 9 
tel. / faks: (048) 675-22-20 
42
		

/0044.djvu

			Dyrektor / kierownik: Jerzy Kwaśniewski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 159 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 26 984 wo!., czasopisma - 247 wol., zbiory specjalne - 538 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat pułtuski 
107. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joacłiima Lelewela w Pułtusku 
06-100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6 
tel.: (023) 692-21-51 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Dębska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2000 . 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 320 m^ 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 56 320 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat radomski i powiat m. Radom 
108. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 
26-600 Radom, ul. Piłsudskiego 12 
te!.: (048) 362-67-35, 362-77-51; faks: (048) 363-38-18 
e-mail: wbpradom@free.ngo.pl 
http://www.free.ngo.pl/wbpradom/ 
Dyrektor / kierownik: Anna Skubisz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2000 
Status biblioteki: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki 
powiatowej 
Powierzchnia: 983 m^ 
Pracownicy (ogółem): 47 
Zbiory: książki - 109 945 wol., czasopisma - 5730 wol., zbiory specjalne - 
2923 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat siedlecki i powiat m. Siedlce 
109. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 
08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 44 
tel.: (025) 632-25-29, 632-29-19 
e-mail: mbpsiedl@wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Madziar 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2001 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
43
		

/0045.djvu

			Powierzchnia: 470 m^ 
Pracownicy (ogółem): 25 
Zbiory: książki - 180 000 wol., czasopisma - 200 wo!., zbiory specjalne - 
30 000 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat sochaczewski 
110. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie 
96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 
tel.: (046) 862-46-61 
Dyrektor / kierownik: Barbara Bronicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 266 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 52 341 wol., zbiory specjalne - 2291 j.ew. 
powiat sokołowski 
111. Miejska Biblioteka Publiczna im. K.l. Gałczyńskiego w Sokołowie 
Podlaskim 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 
tel.:(025)781-30-15 
Dyrektor / kierownik: Hanna Lecyk 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 237 m2 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 58 332 wol., czasopisma - 43 wol., zbiory specjalne - 302 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat warszawski 
(poz. 98) 
powiat wołomiński 
112. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie 
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 23 
tel.: (022) 776-30-28. 776-29-53; faks: (022) 787-04-29 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Remiszewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 200 m2 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 32 807 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
44
		

/0046.djvu

			powiat zwoleński 
113. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Kochanowskiego 
w Zwoleniu 
26-700 Zwoleń, ul. Puławska 6A 
tel.:(048)676-24-19 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Siepietowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 02.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 297 m2 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 26 016 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat żuromiński 
114. Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie 
09-300 Żuromin, ul. Warszawska 4 
tel. / faks: (023) 657-25-97 
Dyrektor / kierownik: Irena Lucewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 219 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 24 669 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
115. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu 
45-081 Opole, ul. Piastowska 18/19 
tel.: (077) 454-02-23/24; faks: (077) 454-54-16 
e-mail: wbp-opole@wbp.opole.pl 
http://www.wbp.opole.pl 
Dyrektor: Tadeusz Chrobak 
Status: biblioteka wojewódzka; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Data powierzenia zadań powiatowych: 03.2002 
Powierzchnia: 1818 m^ 
Pracownicy (ogółem): 44 
Zbiory: książki - 151 409 wol., czasopisma - 8063 wol., zbiory specjalne 
71 418 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
45
		

/0047.djvu

			powiat brzeski 
116. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie 
49-200 Grodków, Rynek 1 
tal./faks: (077)415-54-28 
Dyrektor / kierownik: Alicja Biesaga 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 400 m2 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 40 727wol., czasopisma - 89 wo!., zbiory specjalne - 3198 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kędzierzyńsko-kozielski 
117. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Filia w Kędzierzynie- 
-Koźlu 
47-233 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19 
tel.: (077) 482-37-97 
Dyrektor / kierownik: Ewa Zmarz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 485 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 52 898 wol., czasopisma - 2836 wol., zbiory specjalne - 
299 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat krapkowicki 
118. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 
47-300 Krapkowice, ul. Sądowa 13 
tel.: (077)466-13-19 
Dyrektor / kierownik: Maria Bartoszyńska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 240 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 63 000 wol., czasopisma - 14 000 wol., zbiory specjalne - 
5000 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat nyski 
119. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie 
48-300 Nysa, ul. Sukiennicza 2 
46
		

/0048.djvu

			tel. / faks: (077) 433-27 -56 
e-mail: mgbp@www.nysa.pl 
http://www.nysa.pl 
Dyrektor / kierownik: Irena Paszkiewicz-Chudy 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2002 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 500 m^ 
Pracownicy (ogółem): 36 
Zbiory: książki - 190 352 wol., czasopisma - 752 wol., zbiory specjalne - 
2830 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat opolski 
(poz.115) 
powiat m. Opole 
120. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 
45-706 Opole, PI. Piłsudskiego 5/6 
tel. / faks: (077) 457-08-26, 457-24-26, 457-23-71 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Kampa 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 2414 m2 
Pracownicy (ogółem): 52 
Zbiory: książki - 356 575 wol., czasopisma - 342 wol., zbiory specjalne - 
1344 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
121. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 
tel.: (017) 853-52-17; faks: (017) 853-24-31 
e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl 
http://www.wimbp.rzeszow.pl 
Dyrektor / kierownik: Stanisław Turek 
Status biblioteki: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1493 m2 
Pracownicy (ogółem): 76 
Zbiory: książki - 223 675 wol., czasopisma - 15 286 wol., zbiory specjalne - 
3553 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
47
		

/0049.djvu

			powiat jasielski 
122. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 
tel.: (013) 446-26-02; faks: (013) 448-06-55 
e-mail: mbp@um.jasIo.um.jaslG.pl 
łittp;//www.um.jaslo.plp/mbp 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Piekarska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 635 m^ 
Pracownicy (ogółem): 19 
Zbiory: książki - 80 607 wol., czasopisma - 703 wol., zbiory specjalne - 
2048 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kolbuszowski 
123. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7 
tel.: (017) 227-02-20, 227-11-39 
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.biz.pl 
Dyrektor / kierownik: Andrzej D. Jagodziński 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 700 m2 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 44 453 wol., zbiory specjalne - 54 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat leżajski 
124. Miejskie Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Leżajsku 
37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1 
tel.: (017)242-12-68 
Dyrektor / kierownik: Jolanta Niemiec 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 758 m^ 
Pracownicy (ogółem): 9 
Zbiory: książki - 43 022 wol. 
powiat niżański 
125. Niżańskie Centrum Kultury „Sokół" w Nisku - Biblioteka Miejska 
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 
48
		

/0050.djvu

			tel.: (015) 841-21-00; faks: (015) 841-21-44 
Dyrektor / kierownik: Iwona Nemeczek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 155 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 78 012 wol. 
powiat przemyski i powiat m. Przemyśl 
126. Przemyska Biblioteka Publiczna 
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 15 
tel.: (016) 678-39-60, 678-35-82 
e-mail: pbp2000@poczta.onet.pl 
hittp://www.systemx.pl/pbp 
Dyrektor / kierownik: Grażyna Balicka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: biblioteka miasta na prawachi powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 872 m^ 
Pracownicy (ogółem): 34 
Zbiory: książki - 133 142 wol., czasopisma - 1920 wol., zbiory specjalne - 
1100 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat przeworski 
127. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku 
37-200 Przeworsk, ul. Piłsudskiego 8 
te!.: (016)648-77-39, 648-76-92 
Dyrektor / kierownik: Halina Lotycz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 02.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1000 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 75 455 wol., czasopisma - 1357 wol., zbiory specjalne - 
2753 j.ew. 
powiat sanocki 
128. Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 
38-500 Sanok, ul. Lenartowicza 2 
tel.: (013) 464-57-50, 464-57-51. 464-57 
e-mail: biblioteka@biblioteka.sanok.pl 
http://www.biblioteka.sanok.pl 
Dyrektor / kierownik: Leszek Puchała 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
49
		

/0051.djvu

			Powierzchnia: 981 m2 
Pracownicy (ogółem): 26 
Zbiory: książki - 160 931 wo!., czasopisma - 2001 wo!., zbiory specjalne - 
12 406j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat stalowowolski 
129. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 14 
tel.:(015)842-05-62 
Dyrektor / kierownik: Bożena Marczewska-Przybylska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 270 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 61 527 wol., zbiory specjalne - 33 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Krosno 
130. Krośnieńska Biblioteka Publiczna 
38-402 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 
tel.: (013) 432-13-70; faks: (013) 436-88-82 
e-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl 
http://www.kbp.krosno.pl 
Dyrektor / kierownik: Teresa Leśniak 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1016 m2 
Pracownicy (ogółem): 35 
Zbiory: książki - 101 354 wol., czasopisma - 2126 wol., zbiory specjalne - 
32 280 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Rzeszów 
(poz.121) 
powiat m. Tarnobrzeg 
131. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szeroka 15 
tel.: (015) 822-46-58; faks: (015) 822-47-45 
e-mail: tbg@pro.onet.pl 
http://www.republika.pl/mbp_tarnobrzeg 
Dyrektor / kierownik: Stanisława Mazur 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 720 m^ 
50
		

/0052.djvu

			Pracownicy (ogółem): 27 
Zbiory: książki - 83 957 wol.. czasopisma - 53 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
132. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 16 
tel.: (085) 732-64-36, 741-67-23; faks: (085) 741-66-95 
e-mail: sekretariat@poczta.wbp.bialystok.pl 
http://www.wbp.bialystok.pl 
Dyrektor / kierownik: Jan Leończuk 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni 
zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 2054 m2 
Pracownicy (ogółem): 61 
Zbiory: książki - 284 555 wol., czasopisma - 16 845 wol.. zbiory specjalne - 
19 419j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, LE-LIB 
powiat białostocki 
{poz.132) 
powiat grajewski 
133. Biblioteka Samorządowa Miasta Rajgrodu 
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 20 
tel.: (086) 272-14-85 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Przytulska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 58 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 13 123 wol. 
powiat kolneński 
134. Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie 
18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4 
tel.:(086)278-25-14 
Dyrektor / kierownik: Jolanta Siwik 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.2001 
51
		

/0053.djvu

			status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 140 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 24 693 wol. 
powiat łomżyński i powiat m. Łomża 
135. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 
18-400 Łomża, ul. Długa 13 
tel.: (086) 216- 54-81; faks: (086) 216-54-83 
e-mail: mbp.@lomza.com 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Sobocińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2000 
Status: biblioteka miasta na prawacłi powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 763 m^ 
Pracownicy (ogółem): 22 
Zbiory: książki - 104 881 wol., czasopisma - 2231 wol., zbiory specjalne - 
8858 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat moniecki 
136. Biblioteka Publiczna w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Białostocka 25 
tel.: (085) 716-27-43 
e-mail: bibliotekapubliczna@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Wiesława Filipkowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 02.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 330 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki-39 130 wol., czasopisma-811 wol., zbiory specjalne-808 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat sejneński 
137. Ośrodek Kultury w Sejnach - Biblioteka Publiczna 
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37 
tel.: (087) 516-21-03 
Dyrektor / kierownik: Maria Bykas 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 330 m2 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 35 630 wol. 
52
		

/0054.djvu

			powiat sokolski 
138. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Sokółce 
16-100 Sokółka, ul. Osiedle Centrum 21 
tel.: (085) 711-23-69, 711-92-12 
e-mail: bibliotsok@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Lucyna Szebiotko 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 360 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 40 532 wol., czasopisma - 90 wol., zbiory specjalne -1065 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat suwalski I powiat m. Suwałki 
139. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkacłi 
16-400 Suwałki, ul. E. Plater 33A 
tel. / faks: (087) 565-62-46 
e-mail: bpsuwalki@poczta.wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Andrzej Chuchnowski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: biblioteka miasta na prawacłi powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 662 m^ 
Pracownicy (ogółem): 29 
Zbiory: książki - 126 521 wol., czasopisma - 2645 wol., zbiory specjalne - 
8554 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wysokomazowiecki 
140. Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem 
(w strukturze ośrodka kultury) 
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 19 
te!.: (086) 275-23-34; faks: (086) 270-23-43 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Sałęga 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 180 m^ 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 39 265 wol. 
powiat zambrowski 
141. Miejski Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Zambrowie 
18-300 Zambrów, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 
tel.:(086)271-27-90 
53
		

/0055.djvu

			Dyrektor / kierownik: Barbara Bagińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 400 m2 
Pracownicy (ogółem): 5 
Zbiory: książki - 31 496 wol., zbiory specjalne - 216 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Białystok 
{poz.132) 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
142. Wojewódzlo Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- 
Korzeniowskiego w Gdańsku 
80-806 Gdańsk, Targ Rakowy 5/6 
tel.: (058) 301-48-11/14; faks: (058) 301-96-18 
e-mail: wbp@wbpg.org.pl 
http://www.wbpg.org.pl 
Dyrektor: Maciej Kraiński 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 2697 m2 
Pracownicy (ogółem): 120 
Zbiory: książki - 142 478 wol., czasopisma - 7026 wol., zbiory specjalne - 
65 951 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
powiat kartuski 
143. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach 
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 15 
tel.: (058)681-15-15 
e-mail: biblpub@koti.pl 
Dyrektor / kierownik: Alina Żołnowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 405 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 61461 wol., czasopisma - 327 wol., zbiory specjalne - 67 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
54
		

/0056.djvu

			powiat kwidzyński 
144. Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie 
82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 21 
tal.: (055) 261-36-55, faks: (055) 279-33-50 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Kopisto 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 441 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 81 225 wol., czasopisma - 1177 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat lęborski 
145. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 
84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 16 
tel.: (059) 862-23-07, 862-24-93 
e-mail: bibliot_lebork@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Zofia Biskupska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 800 m^ 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 72 077 wol., zbiory specjalne - 410 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat nowodworski 
146. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23 
tel. / faks: (055) 247-26-49 
Dyrektor / kierownik: Teresa Adamiak 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 269 m^ 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 37 849 wol., czasopisma - 95 wol., zbiory specjalne- 1305 j.ew. 
powiat pucki 
147. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pucku 
84-100 Puck, ul. Bogusława 8 
tel.: (058) 673-08-22 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Derc 
Data utworzenia: 09.2001 
55
		

/0057.djvu

			status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 50 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 5000 wol. 
powiat m. Gdańsk 
(poz. 142) 
powiat m. Gdynia 
148. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
81-402 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143 
tel.: (058) 622-73-55, 622-44-31, 622-44-43; faks: (058) 622-64-17 
e-mail: mbpg@mbpgdynia.ids.pl 
http://www.mbpgdynia.ids.pl 
Dyrektor: Elżbieta Gwiazdowska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 615 m2 
Pracownicy (ogółem): 25 
Zbiory: książki - 118 222 wol., czasopisma - 1412 wol., zbiory specjalne - 
496 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
powiat m. Słupsk 
149. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 
76-200 Słupsk, ul. Grodzka 3 
tel.: (059) 842-72-01/03; faks: (059) 842-62-31 
e-mail: biblslupsk@pro.onet.pl 
http://mbpslupsk.pl 
Dyrektor / kierownik: Tadeusz Matyjaszek 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 2000 m^ 
Pracownicy (ogółem): 62 
Zbiory: książki - 111 477 wol., czasopisma - 5961 wol., zbiory specjalne - 
22 165 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Sopot 
150. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie 
81-706 Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16 
tel.: (058) 551-12-86, 551-12-87 
e-mail: mbp@sopot.pl 
http://www.mbp.sopot.pl 
Dyrektor: Roman Wojciechowski 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
56
		

/0058.djvu

			Powierzchnia: 284 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 58 536 wol., czasopisma - 562 wol., zbiory specjalne - 190 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
151. Biblioteka Śląska 
40-021 Katowice, PI. Rady Europy 1 
tel.: (032) 208-38-75. 208-37-41; faks: (032) 208-37-20 
e-mail: bsl@bs.katowice.pl 
http://www.bs.katowice.pl 
Dyrektor: Jan Malicki 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat będziński 
152. Miejska I Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego 
w Będzinie 
42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 39 
te!.: (032) 267-41-65, 267-49-74. 267-48-87 
Dyrektor / kierownik: Janina Mirosławska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1811 m2 
Pracownicy (ogółem): 31 
Zbiory: książki - 10 1991 wol., czasopisma - 589 wol., zbiory specjalne - 
2247 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat bielski i powiat m. Bielsko-Biała 
153. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko-Biała, ul. J. Słowackiego 17A 
tel.: (033) 822-82-21/23; faks: (033) 812-65-20 
e-mail: biblioteka@mail.um.bielsko.pl 
http:///://www.um.bielsko.pl/MBP 
Dyrektor / kierownik: Bogdan Kocurek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2001 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1615 m^ 
Pracownicy (ogółem): 84 
57
		

/0059.djvu

			Zbiory: książki - 231 151 wol., czasopisma - 4732 wo!., zbiory specjalne - 
19 484j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
powiat cieszyński 
154. Biblioteka Miejska w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 15 
te!.: (033) 852-48-83; faks: (033) 852-07-10 
e-mail: biblioteka@um.cieszyn.pl 
http://www.biblioteka.cieszyn.pl 
Dyrektor / kierownik: Alina Szela-Kajstura 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 516 m^ 
Pracownicy (ogółem): 23 
Zbiory: książki - 97 094 wol., zbiory specjalne - 587 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat częstochowski i powiat m. Częstochowa 
155. Biblioteka Publiczna im. dr Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie 
42-200 Częstochowa, Al. Najświętszej Marii Panny 22 
tel. / faks: (034) 324-20-95, 324-97-60 
e-mail: bpiwb@wp.pl 
http://www.biblioteka.bigduo.pl 
Dyrektor / kierownik: Ewa Derda 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2000 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 2116 m^ 
Pracownicy (ogółem): 60 
Zbiory: książki - 178 749 wol., czasopisma - 11 847 wol., zbiory specjalne - 
26 000 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat mikołowski 
156. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych 
43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 1 
tel.: (032) 224-14-12; faks: (032) ) 224-17-73 
Dyrektor / kierownik: Izabela Ryś 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1365 m2 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 48 411 wol., zbiory specjalne - 5689 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: IVIAK 
58
		

/0060.djvu

			powiat pszczyński 
157. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie 
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 
tel.:(032)210-42-44 
e-mail: mbp@pszczyna.pl 
Dyrektor / kierownik: Barbara Stieber-Kopeć 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2002 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 340 m^ 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 39 392 wo!., zbiory specjalne - 5961 j.ew. 
powiat raciborski 
158. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu 
47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 12 
tel.:(032)415-37-24 
e-mail: biblrac@poczta.onet.pl 
łittp://www.biblioteka.a4.pl 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Szczygielska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 767 m2 
Pracownicy (ogółem): 22 
Zbiory: książki - 115 720 wol., czasopisma - 2089 wol., zbiory specjalne - 
8613 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PATRON 
powiat rybnicki i powiat m. Rybnik 
159. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Im. Konstantego Prusa 
w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Ks. J. Szafranka 7 
tel.: (032) 422-10-17, 422-35-41; faks: (032) 422-67-55 
e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl 
http://www.biblioteka.rybnik.pl 
Dyrektor / kierownik: Halina Opoka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 3435 m^ 
Pracownicy (ogółem): 62 
Zbiory: książki - 103 263 wol., czasopisma - 1790 wol., zbiory specjalne - 
7819 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
59
		

/0061.djvu

			powiat wodzisławski 
160. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim 
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Daszyńskiego 2 
tel.: (032) 455-48-74, 455-29-63, 455-29-83; faks: (032) 455-16-89 
e-mall: nlbpws@ep.pl 
Dyrektor / kierownik: Ewa Wrożyna-Chałupska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.200 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1191 m2 
Pracownicy (ogółem): 27 
Zbiory: książki - 99 610 wol., czasopisma - 679 wol., zbiory specjalne - 
17 067j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA, SIB 
powiat zawierciański 
161. Powiatowa I Miejska Biblioteka Publiczna w Zawierciu 
42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 2 
tel.: (032) 672-11-43, 672-36-64 
Dyrektor / kierownik: Urszula Dybek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 468 m2 
Pracownicy (ogółem): 11 
Zbiory: książki - 79 229 wol., zbiory specjalne - 648 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat żywiecki 
162. Żywiecka Biblioteka Samorządowa 
34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 2 
tel.: (033) 861-20-82; faks: (033) 861-43-75 
Dyrektor / kierownik: Helena Kupczok 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 351 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 59 365 wol., zbiory specjalne - 10 307 j.ew. 
powiat m. Bytom 
163. Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. W. Studenckiego w Bytomiu 
41-902 Bytom, PI. Jana III Sobieskiego 3 
tel.: (032) 281-82-91/93; faks: (032) 281-21-46 
e-mail: mbpbytom@polbox.pl 
60
		

/0062.djvu

			http://www.free.polbox.pI/m/mbpbytom 
Dyrektor / kierownik: Dariusz Kot 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 3200 m^ 
Pracownicy (ogółem): 63 
Zbiory: książki - 247 281 wo!., czasopisma - 5800 wo!., zbiory specjalne - 
29 915j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Chorzów 
164. Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie 
41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8 
tel.: (032) 241-56-26, 241-11-16, 241-38-48; faks: (032) 241-07-84 
Dyrektor / kierownik: Barbara Płaza-Dryja 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 470 m^ 
Pracownicy (ogółem): 45 
Zbiory: książki - 59 407 wol., czasopisma - 1388 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Dąbrowa Górnicza 
165. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie 
Górniczej 
41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 36 (dyrekcja); 
Plac Wolności 1 (biblioteka główna) 
tel.: (032) 264-31-76; faks: (032) 264-75-89; 262-27-33 (biblioteka główna) 
e-mail: biblioteka@mbp.dabrowa.pl 
http://www.mbp.dabrowa.pl 
Dyrektor / kierownik: Dorota Grzywna 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1109 m^ 
Pracownicy (ogółem): 54 
Zbiory: książki - 131 464 wol., czasopisma - 402 wol., zbiory specjalne - 
5434 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Gliwice 
166. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 
44-100 Gliwice, ul. T. Kościuszki 17 
tel.: (032) 231-54-05; faks: (032) 238-25-10 
Dyrektor / kierownik: Grażyna Lazar 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 731 m^ 
Pracownicy (ogółem): 30 
61
		

/0063.djvu

			Zbiory: książki - 77 577 wol., czasopisma - 306 wol., zbiory specjalne - 
5040 j.ew. 
powiat m. Jastrzębie Zdrój 
167. IVIiejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju 
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 1A 
tel.: (032) 471-76-97, 471-67-68; faks: (032) 473-25-76 
e-mail: biblijz@ka.onet.pl 
http://www.jasnet.pl/mbp 
Dyrektor / kierownik: Maria Kucharska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1300 m2 
Pracownicy (ogółem): 48 
Zbiory: książki - 123 327 wol., czasopisma - 452 wol., zbiory specjalne - 
22 096 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
powiat m. Jaworzno 
168. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 
43-600 Jaworzno, ul. Pocztowa 5 
tel.: (032) 616-35-37; faks: (032) 751-91-92 
e-mail: biblioteka@jaworzno.iap.pl 
http://www.biblioteka.jaworzno.pl 
Dyrektor / kierownik: Jacek Maro 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 330 m^ 
Pracownicy (ogółem): 25 
Zbiory: książki - 72 163 wol., czasopisma - 214 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Katowice 
169. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
40-844 Katowice, ul. S. Kossutha 11 
tel. / faks: (032) 254-60-98 
Dyrektor / kierownik: Jagoda Kryniewicz 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 880 m^ 
Pracownicy (ogółem): 33 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
powiat m. Mysłowice 
170. Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 
41-400 Mysłowice, ul. O. Strumieńskiego 5 
62
		

/0064.djvu

			tel.: (032) 222-29-05; faks: (032) 222-62-66 
e-mail: mbp.myslowice@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Izabela Patryka 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 807 m2 
Pracownicy (ogółem): 23 
Zbiory: książki - 57 056 wol., czasopisma - 1873 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Piekary Śląskie 
171. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich 
41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62D 
tel./faks: (032)287-30-17 
Dyrektor / kierownik: Helena Warczok 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 708 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 25 740 wol. 
powiat m. Ruda Śląska 
172. Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej 
41-710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18 
tel.: (032) 242-05-8; faks: (032) 242 -19-61 
e-mail: bibl@ruda-sl.pl 
http://www.ruda-sl.pl~bibl 
Dyrektor / kierownik: Krystian Gałuszka 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 948 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 37 284 wol., czasopisma - 622 wol., zbiory specjalne - 
10 298j.ew. 
powiat m. Siemianowice Śląskie 
173. Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich 
41-100 Siemianowice Śląskie, Al. Sportowców 3 
tel./faks: (032)228-13-29 
e-mail: mbp_siemianowice@pro.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Aleksandra Holecka 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 780 m^ 
Pracownicy (ogółem): 22 
Zbiory: książki - 93 806 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: LIBRA 
63
		

/0065.djvu

			powiat m. Sosnowiec 
174. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego 
w Sosnowcu 
41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 6 (Dyrekcja) 
tal.: (032) 266-33-96; faks: (032) 266-46-59 
Biblioteka Główna, ul. Zegadłowicza 2/1 
tel.: (032) 266-64-72; faks: (032) 297-90-05 
Dyrektor / kierownik: Mieczysława Szulc 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 2780 m^ 
Pracownicy (ogółem): 64 
Zbiory: książki - 225 934 wol., czasopisma - 3882 wol., zbiory specjalne - 
10 515j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
powiat m. Świętochłowice 
175. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia w Świętochłowicach 
41-600 Świętochłowice, ul. K. Świerczewskiego ID 
tel.: (032) 245-55-91; faks: (032) 245-52-10 
Dyrektor / kierownik: Ewa Szweda 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 561 m2 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 57 689 wol., czasopisma - 833 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Tychy 
176. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 27 
tel.: (032) 227-04-54; faks: (032) 227-56-02 
e-mail: biblioteka@tychy.org.pl 
http://www.tychy.org.pl/biblioteka 
Dyrektor / kierownik: Dorota Łukasiewicz-Zagała 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 582 m^ 
Pracownicy (ogółem): 39 
Zbiory: książki - 97 227 wol., czasopisma - 1391wol., zbiory specjalne - 
32 167j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB, PROMAX 
powiat m. Zabrze 
177. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Rusieckiego w Zabrzu 
41-800 Zabrze, ul. ks. J. Londzina 3 
64
		

/0066.djvu

			tel.: (032) 271-73-57, 271-19-80; faks: (032) 271-42-24 
Dyrektor / kierownik: Andrzej Góra 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 512 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 32 320 wol. 
powiat m. Żory 
178. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 
44-247 Żory, ul. Osiedle Pawlikowskiego. PU 13 
tel. / faks: (032) 434-45-84. 434-31-97 
e-mail: mbp@poczta.biblioteka.zory.pl 
Dyrektor / kierownik: Urszula Krzyk 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 1360 m^ 
Pracownicy (ogółem): 30 
Zbiory: książki - 57 234 wol., zbiory specjalne - 4402 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
179. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 
25-303 Kielce, ul. Rynek 5 
tel.: (041) 344-70-74. 344-69-20; faks: (041) 344-59-21 
e-mail: wsz@wbp.kielce.tpnet.pl, ewaw@wbp.kielce.tpnet.pl 
http://www.wbp.kielce.tpnet.pl 
Dyrektor / kierownik: Wojciech Szymanowski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.1999 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni 
zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1709 m2 
Pracownicy (ogółem): 65 
Zbiory: książki - 16 9314 wol.. czasopisma - 22 546 wol., zbiory specjalne - 
10 233 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat kazimierski 
180. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej 
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 17 
tel.:(041)352-12-11 
Dyrektor / kierownik: Andrzej Bienias 
65
		

/0067.djvu

			Data utworzenia / powierzenia zadań: 2002 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 400 m2 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 48 849 wol., czasopisma - 40 wol. 
powiat kielecki 
(poz.179) 
powiat konecki 
181. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich 
26-200 Końskie, ul Partyzantów 1 
tel./faks: (041) 372-25-05 
e-mail: bibkon@kki.net.pl 
http://www.kki.net.pl/~bibkon 
Dyrektor / kierownik: Halina Milczarek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 350 m^ 
Pracownicy (ogółem): 18 
Zbiory: książki - 74 337 wol., czasopisma - 154 wol., zbiory specjalne - 89 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat opatowski 
182. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Czernika w Opatowie 
27-500 Opatów, ul. Leszka Czarnego 6 
tel.: (015) 868-20-81 
Dyrektor / kierownik: Waldemar Węglewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 194 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 49 497 wol. 
powiat pińczowski 
183. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pińczowie 
28-400 Pińczów, ul. 1 Maja 10 
tel.: (041)357-31-12 
Dyrektor / kierownik: Edyta Prus 
Data utworzenia stanowiska: 03.1999 
Status: stanowisko specjalisty do zadań biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 30 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 340 wol. 
66
		

/0068.djvu

			powiat skarżyski 
184. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku - Kamiennej 
26-110 Skarżysko- Kamienna, ul. Sokola 21 
tal.; (041) 251-21-34, 251-20-37 
Dyrektor / kierownik: Wiesława Słomińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 600 m^ 
Pracownicy (ogółem): 19 
Zbiory: książki - 147 372 wol., czasopisma - 631 wol., zbiory specjalne - 
6709 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat włoszczowski 
185. Biblioteka Publiczna we Włoszczowie 
29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 
tel.: (041) 394-34-33; faks: (041) 394-23-13 
Dyrektor / kierownik: Anna Horodyska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 400 m^ 
Pracownicy (ogółem): 9 
Zbiory: książki - 81 658 wol., czasopisma - 36 wol., zbiory specjalne - 594 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Kielce 
(poz.179) 
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
186. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie 
10-900 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 
tel.: (089) 527 90 51, 527 94 02; faks: (089) 527 93 31 
e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl 
http://www.wbp.olsztyn.pl 
Dyrektor: Roman Ławrynowicz 
Status: biblioteka wojewódzka; biblioteka koordynująca prace Wirtualnej 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
Data powierzenia zadań: 08.2000 
Powierzchnia: 1610 m^ 
67
		

/0069.djvu

			Pracownicy (ogółem): 69 
Zbiory: książki - 230 414 wol., czasopisma - 16 218 wol., zbiory specjalne - 
61 235 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat bartoszycki 
187. Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach 
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 23 
tel.:(089)762-16-50 
e-mail: mbpbart@wbp.olsztyn.pl 
http://www.wbp.olsztyn.pl 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Łunio 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 997 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 61 696 wol., czasopisma - 973 wol., zbiory specjalne - 410 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat elbląski i powiat m. Elbląg 
188. Biblioteka Elbląska im. CK. Norwida 
82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 5/7 
tel.: (055) 232-69-24, 232-41-05, 232-79-81 
http://www.softel.elblag.pl/wbp 
Dyrektor: Krystyna Greczycho 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
dla części powiatu elbląskiego 
Powierzchnia: 2069 m^ 
Pracownicy (ogółem): 71 
Zbiory: książki - 252 049 wol., czasopisma - 21 862 wol., zbiory specjalne - 
50 794 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
189. Biblioteka Publiczna w Pasłęku 
14-400 Pasłęk, PI. Św. Wojciecha 5 
tel.: (055) 248-30-55 
e-mail: bppaslek@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Barbara Gołąbek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 07.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej dla części powiatu elbląskiego 
Powierzchnia: 650 m^ 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 65 578 wol., czasopisma - 644 wol., zbiory specjalne - 
1003 j.ew. 
68
		

/0070.djvu

			powiat iławski 
190. Iławskie Centrum Kultury i Sportu. Biblioteka Miejska 
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3 
tal.: (089) 649-16-18, 649-16-20; faks: (089) 649-16-19; 
e-mail: danutapijanowska@poczta.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Danuta Pijanowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 478 m2 
Pracownicy (ogółem): 9 
Zbiory: książki - 93 125 wol., czasopisma - 786 wol., zbiory specjalne - 
1868 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK, SCHOLA 
powiat lidzbarski 
191. Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku 
Warmińskim 
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Ratuszowa 3 
tel. / faks: (089) 767-30-25 
e-mail: mbp-lw@wbp.olsztyn.pl 
Dyrektor / kierownik: Dorota Paleń-Krajewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 193 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 32 691 wol., czasopisma - 122 wol., zbiory specjalne - 268 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat olecko-gołdapski 
192. Oleckie Centrum Kultury. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Olecku 
19-400 Olecko, PI. Wolności 22 
tel.: (087) 520-23-22; faks: (087) 520-4944 
e-mail: biblioteka@przystanek.pl 
http://www.przystanek.pl/biblioteka/index.htm 
Dyrektor / kierownik: Katarzyna Jeżewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 336 m2 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 52 830 wol., czasopisma - 301 wol., zbiory specjalne - 159 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: LIBRA 
69
		

/0071.djvu

			powiat olsztyński 
Biblioteki realizujące zadania Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej: 
193. Biblioteka Miejska w Barczewie 
11-010 Barczewo, ul. Mostowa 2 
tel.: (089) 514-83 -36 
e-mail: mbpbarcz@wbp.Glsztyn.pl 
http://www.barczewo.bll-wm.pl 
Dyrektor / kierownik : Krystyna Lech 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 2000 
Powierzchnia: 700 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 27 373 wol., czasopisma - 357 wol., zbiory specjalne - 
1263 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
194. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Liszewskiego w Biskupcu 
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3 
tel.: (089) 715-21-11. 715 -25-72 
e-mail: mbpbisk@wbp.olsztyn.pl 
http://www.biskupiec.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Barbara Wawrykiewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 2000 
Powierzchnia: 333 m2 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 50 622 wol., czasopisma - 854 wol., zbiory specjalne - 455 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
195. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Janusza Korczaka 
w Dobrym Mieście 
11-040 Dobre Miasto, ul. Górna 1 
tel.: (089) 616-14-78 
e-mail: mgbpdm@wbp.olsztyn.pl 
http://: www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpdm 
Dyrektor / kierownik: Leokadia Wawirowicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 2000 
Powierzchnia: 726 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 31 209 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
196. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. Biblioteka Publiczna 
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 4 
tel.: (089) 512-00-52, 512-01-23 
e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl 
70
		

/0072.djvu

			http://www.dywity.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Ewa Szemplińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 83 m^ 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 13 210 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
197. Biblioteka Gietrzwałdzkiego Ośrodka Kultury 
11-036 Gietrzwałd, Gietrzwałd 32 
tel.: (089) 512-32-70 
e-mail: okwpb@wbp.olsztyn.pl 
http://www.gietrzwald.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Janina Chorzelewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 100 m2 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 14 024 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
198. Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranacłi 
(w strukturze ośrodka kultury) 
11-320 Jeziorany, PI. Jedności Narodowej 12 
tel.:(089)718-10-55 
e-mail: mbpjez@wbp.olsztyn.pl 
http://www.jeziorany.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Bykowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2000 
Powierzchnia: 198 m^ 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 18 983 wol., czasopisma - 99 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
199. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie. Biblioteka 
Publiczna 
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 
tel.:(089)512-52-37 
http://www.jonkowo.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Beata Olszewska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 110 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 13 867 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
200. Biblioteka Publiczna Gminy Kolno 
11-311 Kolno. Kolno 15 
71
		

/0073.djvu

			tel.: (089) 716-32-26 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 36 m^ 
Zbiory: książki - 9394 wol., czasopisma - 147 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie 
(poz.186) 
201. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna Miasta 
I Gminy w Olsztynku 
11-015 Olsztynek, Ratusz 1 
tel.: (089) 519-27-12, 519-21-75 
e-mail: mgbpolsz@wbp.olsztyn.pl 
http://www.olsztynek.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Alina Wołodkiewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 2000 
Powierzchnia: 192 m2 
Pracownicy (ogółem): 5 
Zbiory: książki - 31 514 wol., czasopisma - 49 wol., zbiory specjalne - 110 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
202. Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie 
11-030 Purda 
tel.: (089) 512-22-21 
http://www.purda.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Kordek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 95 m^ 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 12 438 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
203. Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda 
11-034 Stawiguda 
tel.:(089)512-62-18 
http://www.stawiguda.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Laryssa Wyżlic 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 80 m^ 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 16 623 wol., czasopisma - 11 wol., zbiory specjalne - 526 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
204. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Świątkach 
11-008 Świątki, Świątki 9 
72
		

/0074.djvu

			tel.: (089)616-98-67 
e-mail: gbpsw@wbp.olsztyn.pl 
http://www.swiatkl.bil-wm.pl 
Dyrektor / kierownik: Halina Kirjew 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2001 
Powierzchnia: 97 m^ 
Pracownicy (ogółem): 3 
Zbiory: książki - 12 008 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat ostródzki 
205. Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie. Miejska Biblioteka Publiczna 
14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 22 
tel.: (089) 646-27-54; faks: (089) 646-32-31 
e-mail: cks@cks.olman.pl, Jnfo@cks.olman.pl 
http://www.cks.olman.pl 
Dyrektor / kierownik: Joanna Purzycka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12. 2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 388 m^ 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 52 813 wol., czasopisma - 1004 wol., zbiory specjalne - 
1258 j.ew. 
powiat m. Olsztyn 
206. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 
10-900 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 1/2 
tel.: (089) 535-30-80, 535-30-81; faks: (089) 535-30-82 
e-mail: mbp@wbp.olsztyn.pl 
http://www.wbp.olsztyn.pl 
Dyrektor: Danuta Pol-Czajkowska 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 230 m2 
Pracownicy (ogółem): 17 
Zbiory: książki - 38 704 wol., czasopisma - 290 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA, MAK 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
207. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu 
60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa 3 
73
		

/0075.djvu

			tel.: (061) 847-20-11,847-22-11, 847-23-16; faks: (061) 847-20-10 
e-mail: wbppozn@simnet.pl 
http://www.wbp.poznan.pl 
Dyrektor: Helena Bednarska 
Status: biblioteka wojewódzka 
powiat chodzieski 
208. Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Michalskiego w Chodzieży 
64-800 Chodzież, ul. Kościuszki 32 
tel.: (067) 381-81-38; faks: (067) 381-81-08 
e-mail: biblioteka@2com.pl 
Dyrektor / kierownik: Dorota Grewiing 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 06.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 562 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 83 312 wol., czasopisma - 840 wo!., zbiory specjalne - 
1879 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat czarnkowsko-trzcianecki 
209. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance 
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 22 
tel.: (067) 216-33-59, 216-64-89 
e-mail: biblioteka@biblioteka-trzcianka.pl 
http://www.biblioteka-trzcianka.pl 
Dyrektor / kierownik: Bogusława Dębińska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 09.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1000 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 64 556 wol., czasopisma - 120 wol., zbiory specjalne - 
7380 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat gnieźnieński 
210. Biblioteka Publiczna Miasta Kłecka i Powiatu Gnieźnieńskiego 
z siedzibą w Kłecku 
62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8 
tel.: (061)427-01-40 
Dyrektor / kierownik: Stanisława Kondracka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 200 m^ 
74
		

/0076.djvu

			Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 27 228 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat gostyński 
211. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu 
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 257 
tel.: (065) 572-09-52; faks: (065) 575-12-99 
Dyrektor / kierownik: Stefan Markowski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 810 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 80 955 wol., czasopisma - 1092 wol., zbiory specjalne - 
9672 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat grodziski 
212. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku 
Wikp. 
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kolejowa 12 
tel.: (061) 444-52-35 
e-mail: biblioteka-grodzisk@wp.pl 
łittp://www.biblioteka.w.pl 
Dyrektor / kierownik: Marek Adamski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 275 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 31 329 wol., czasopisma - 356 wol., zbiory specjalne - 
1089 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat jarociński 
213. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie 
63-200 Jarocin, ul. Park 3 
tel. / faks : (062) 747-23-46 
e-mail: bp.jarocin@wokiss.pl 
Dyrektor / kierownik: Wiesław Sieciński 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 438 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
75
		

/0077.djvu

			Zbiory: książki - 34 923 wo!., czasopisma - 2109 wol.. zbiory specjalne - 
489 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kaliski 
214. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku 
62-860 Opatówek, PI. Wolności 23 
te!.: (062) 761-82-09 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Miluśka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 90 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 18 387 wol., czasopisma - 11 wol., zbiory specjalne - 14 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kępiński 
215. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie 
63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26A 
tel.: (062) 782-89-65 
e-mail: biblioteka.powiatowa@kepno.com.pl 
Dyrektor / kierownik: Wiesław Walas 
Data utworzenia: 11.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 166 m^ 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 1035 wol., zbiory specjalne - 30 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kolski 
216. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole 
62-600 Koło, ul H. Sienkiewicza 5 
tel. / faks: (063) 272-05-95 
e-mail: blioteka@kolo.pl 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Janicka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 408 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 39 628 wol., czasopisma - 269 wol., zbiory specjalne - 120 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
76
		

/0078.djvu

			powiat koniński i powiat m. Konin 
217. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie 
62-500 Konin. ul. Mickiewicza 2 
tal.: (063) 242-85-37; faks: (063) 242-85-62 
e-mail: mbp@konin.home.pl 
Dyrektor / kierownik: Lech Hejman 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1345 m^ 
Pracownicy (ogółem): 27 
Zbiory: książki - 105 128 wol., czasopisma - 2774 wol., zbiory specjalne - 
28 115j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat kościański 
218. Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie 
64-000 Kościan, ul. Wrocławska 28 B 
tel.:(065) 512-00-40, 511-00-26 
Dyrektor / kierownik: Jadwiga Czarna 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 10.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1263 m^ 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 105 009 wol., czasopisma - 412 wol., zbiory specjalne - 
7301 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat krotoszyński 
219. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9 
tel.: (062) 725-27-83 
Dyrektor / kierownik: Zofia Kużnicka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 2400 m2 
Pracownicy (ogółem): 18 
Zbiory: książki - 94 204 wol., czasopisma - 1190 wol., zbiory specjalne - 
713 j.ew. 
powiat leszczyński i powiat m. Leszno 
220. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 
64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 
77
		

/0079.djvu

			tel.: (065) 520-53-55, 520-67-11; faks: (065) 529-66-65 
e-mail: mbpleszno@pro.onet.pl 
http://www.mbpleszno.leszczynskle.net 
Dyrektor / kierownik: Janina Małgorzata Halec 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1496 m^ 
Pracownicy (ogółem): 35 
Zbiory: książki - 104 369 wol., czasopisma - 3600 wol., zbiory specjalne - 
20 229j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat międzychodzki 
221. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzychodzie 
64-400 Międzychód, PI. Kościuszki 9 
tel.: (095) 748-24-37 
Dyrektor / kierownik: Antoni Taczanowski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 240 m2 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 36 746 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat nowotomyski 
222. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Witosa 8 
tel.: (061) 442-12-70, 442-12-77, 442-12-71; faks: (061) 442-12-72 
e-mail: bibliotekant@poczta.onet.pl 
http://www.nowytomysl.pl/biblioteka.htm 
Dyrektor / kierownik: Czesław Krolek 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1000 m^ 
Pracownicy (ogółem): 21 
Zbiory: książki - 66 973 wol., czasopisma - 782 wol.. zbiory specjalne - 
7005 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat obornicki 
223. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach 
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10 
tel./faks: (061)296-02-65 
Dyrektor / kierownik: Hilaria Brust 
78
		

/0080.djvu

			Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1121 m2 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 52 086 wol., czasopisma - 670 wol., zbiory specjalne - 
6848 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat ostrowski 
224. Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim 
63-400 Ostrów WIkp., ul. Wolności 2 
tel.: (062) 737-47-03, 737-47-07; faks: (062) 737-47-00 
e-mail: bibIioteka@promax.media.pl 
łittp://www.biblioteka.ostrow-wielkopolski.pl 
Dyrektor / kierownik: Artur Derewicki 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 08.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 630 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 44 800 wol., czasopisma - 821 wol., zbiory specjalne - 104 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat ostrzeszowski 
225. Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Ostrzeszów im. Stanisława 
Czernika 
{\N strukturze centrum kultury) 
63-500 Ostrzeszów, PI. Borek 17 
tel.: (062) 730-33-89, 730-19-48 
e-mail: bibliotekapub@interia.pl 
Dyrektor / kierownik: Renata Nowicka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 417 m^ 
Pracownicy (ogółem): 10 
Zbiory: książki - 35 428 wol., czasopisma - 210 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat pilski 
226. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile 
64-920 Piła, ul. Buczka 14 
te!.: (067) 351-79-03, 351-79-04; faks: (067) 351-79-05 
e-mail: ppbpila@pi.onet.pl 
http://www.sowa.wlkp.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Bochan 
79
		

/0081.djvu

			Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 1300 m^ 
Pracownicy (ogółem): 37 
Zbiory: książki - 203 000 wol., czasopisma - 8941 wol., zbiory specjalne - 
40 675 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat pleszewski 
227. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie 
63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19A 
tel.: (062) 742-83-58 
Dyrektor / kierownik: Ewa Szpunt 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzcłinia: 650 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 51 540 wol., czasopisma - 387 wol., zbiory specjalne - 746 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat rawicki 
228. Rawicka Biblioteka Publiczna 
63-900 Rawicz, ul. Targowa 1 
tel.: (065) 545-20-04 
Dyrektor / kierownik: Mirosława Potkowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2000 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 347 m^ 
Pracownicy (ogółem): 15 
Zbiory: książki - 52 354 wol., czasopisma - 25 wol., zbiory specjalne - 1004 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat słupecki 
229. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy 
62-400 Słupca, ul. Mickiewicza 24 
tel.: (063)275-15-77 
Dyrektor / kierownik: Seweryna Lewandowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 215 m2 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 32 813 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
80
		

/0082.djvu

			powiat szamotulski 
230. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30 
tel.:(061)292-51-05 
Dyrektor / kierownik: Krystyna Dąbrowska 
Data utworzenia: 12.2001 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 54 m2 
Pracownicy (ogółem): 1 
Zbiory: książki - 151 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat średzki 
231. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej 
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Żwirki i Wigury 1 
tel.: (061) 285-24-12; faks: (061) 285-22-13 
Dyrektor / kierownik: Barbara Langner 
Data utworzenia: 09.2000 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 80 m^ (niesamodzielna) 
Pracownicy (ogółem): 2 
Zbiory: książki - 1178 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat śremski 
232. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w Śremie 
63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 2 
tel.: (061) 283-77-74; faks: (061) 283-54-67 
e-mail: biblioteka-srem@biblioteka-srem.com.pl 
http://www.biblioteka-srem.com.pl 
Dyrektor / kierownik: Karol Gostomski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 650 m^ 
Pracownicy (ogółem): 23 
Zbiory: książki - 128 000 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat turecki 
233. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka 
w Turku 
62-700 Turek. Al. Piłsudskiego 1 
81
		

/0083.djvu

			tel.: (063) 289-21-26, 278-51-34 
e-mail: biblioteka@turek.net.pl 
http://www.biblioteka.turek.net.pl 
Dyrektor / kierownik: Wanda Grzeszkiewicz 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 11.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 464 m^ 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 67 672 wol., czasopisma - 1223 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wągrowiecki 
234. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 
26-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 49 
tel.: (067) 262-81-25, 262-03-47 
Dyrektor / kierownik: Elżbieta Rożnowska 
Data utworzenia: 12.1999 
Status: biblioteka powiatowa; nowoutworzona 
Powierzchnia: 62 m^ 
Pracownicy (ogółem): 4 
Zbiory: książki - 1220 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wolsztyński 
235. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wolsztynie 
64-200 Wolsztyn, ul. Gajewskich 48 
tel. / faks: (068) 384-22-81 
e-mail: bpwolsztyn@poczta.onet.pl 
http://bpwolsztyn.prv.pl 
Dyrektor / kierownik: Arieta Prządka 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 03.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 64 m2 
Pracownicy (ogółem): 8 
Zbiory: książki - 55 046 wol., czasopisma - 350 wol., zbiory specjalne - 14 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat wrzesiński 
236. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni 
62-300 Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 
tel.: (061) 436-25-96 
e-mail: bibliotekapubliczna@wp.pl 
Dyrektor / kierownik: Małgorzata Kllmowicz-Stankowska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2000 
82
		

/0084.djvu

			status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 200 m^ 
Pracownicy (ogółem): 6 
Zbiory: książki - 30 025 wol., czasopisma - 243 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat złotowski 
237. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida 
w Złotowie 
77-400 Złotów, ul. Bołiaterów Westerplatte 14 
tel.: (067) 263-20-00 
e-mail: euromex@pi.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Maria Monika Klein 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 04.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 517 m^ 
Pracownicy (ogółem): 12 
Zbiory: książki - 57 839 wol., czasopisma - 38 wol., zbiory specjalne - 3393 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Kalisz 
238. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu 
62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 
tel.: (062) 757-34-30; faks: (062) 766-54-47 
e-mail: mbpskkp@doc.com.pl 
http://www.info.kalisz.pl/bibliowm 
Dyrektor: Janina Patysiak 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 678 m^ 
Pracownicy (ogółem): 14 
Zbiory: książki - 82 141 wol., czasopisma - 11 716 wol., zbiory specjalne - 
25 545 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA 
powiat m. Poznań 
239. Biblioteka Raczyńskich 
61-739 Poznań, PI. Wolności 19 
tel.: (061) 852-94-42, 853-66-71; faks: (061) 852-98-68 
e-mail: sekret@bracz.edu.p! 
http://www.bracz.edu.pl 
Dyrektor: Wojciech Spaleniak 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
Powierzchnia: 4178 m^ 
Pracownicy (ogółem): 107 
83
		

/0085.djvu

			Zbiory: książki - 237 748 wol., czasopisma - 37 799 wol., zbiory specjalne - 
146 020j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: HORIZON 
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
240. Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie 
70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16 
tel.: (091) 481-91-00/6. 434-16-62; faks: (091) 481-91-15 
e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl 
http://www.ksiaznica.szczecin.pl 
Dyrektor: Stanisław Krzywicki 
powiat goleniowski 
241. IVIiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. CK. Norwida 
w Goleniowie 
72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 26 
tel.:(091)418-22-60 
Dyrektor / kierownik: Władysław Rybarski 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchinia: 1300 m2 
Pracownicy (ogółem): 13 
Zbiory: książki - 69 730 wol., czasopisma - 610 wol., zbiory specjalne - 
5886 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat gryfiński 
242. Centrum Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie 
74-500 Chojna, Plac Konstytucji 3 Maja 
tel.: (091)402-20-01 
Dyrektor / kierownik: Alina Karpiak 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej dla części powiatu gryfińskiego 
Powierzchnia: 500 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 33 863 wol., czasopisma - 111 wol., zbiory specjalne - 91 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
243. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
74-100 Gryfino ul. Kościelna 24 
84
		

/0086.djvu

			tel.: (091) 416-23-73; faks: (091) 416-26-39 
e-mail: gryfino.biblioteka@pro.onet.pl 
Dyrektor / kierownik: Leopold Kemmling 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 12.1999 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej dla części powiatu gryfińskiego 
Powierzchnia: 449 m^ 
Pracownicy (ogółem): 16 
Zbiory: książki - 73 553 wol., czasopisma - 978 woL, zbiory specjalne - 
3603 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: SOWA, MAK 
powiat kamieński 
244. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim 
72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 9 
tel.:(091)382-05-41 
Dyrektor / kierownik: Helena Zwolska 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 01.2001 
Status: pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 500 m^ 
Pracownicy (ogółem): 7 
Zbiory: książki - 48 427 wol., czasopisma - 121 wol., zbiory specjalne - 
6142 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat koszaliński i powiat m. Koszalin 
245. Koszalińska Biblioteka Publiczna 
75-415 Koszalin, ul Kościuszki 24 
tel.: (094) 343-25-54, 343-26-25; faks: (094) 343-22-65 
http://www.koszalin.biblioteka 
Dyrektor / kierownik: Andrzej Ziemiński 
Data utworzenia / powierzenia zadań: 05.2001 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu; pełni zadania biblioteki powiatowej 
Powierzchnia: 2704 m^ 
Pracownicy (ogółem): 59 
Zbiory: książki - 211 963 wol., czasopisma - 15 164 wol., zbiory specjalne - 
46 520 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK 
powiat m. Szczecin 
246. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 
71-302 Szczecin, ul. Hoene - Wrońskiego 1 
tel.: (091) 486-11-39/40 
Dyrektor / kierownik: Krzysztof Marcinowski 
Status: biblioteka miasta na prawach powiatu 
85
		

/0087.djvu

			Powierzchnia: 645 m^ 
Pracownicy (ogółem): 39 
Zbiory: książki - 21 883 wol. 
Biblioteczny program komputerowy: PROLIB 
powiat m. Świnoujście 
247. Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Flukowskiego w Świnoujściu 
72-600 Świnoujście, ul. Piłsudskiego 15 
te!.: (091) 321-25-92; faks: (091) 321-01-61 
e-mail: biblioteka@biblioteka.uznam.net.pl 
Dyrektor / kierownik: Liliana Ryttel 
Status: biblioteka miasta na prawacłi powiatu 
Powierzchnia: 2200 m^ 
Pracownicy (ogółem): 18 
Zbiory: książki - 111 632 wol., zbiory specjalne - 10 223 j.ew. 
Biblioteczny program komputerowy: MAK
		

/0088.djvu

			INDEKS MIEJSCOWOŚCI 
Barczewo 193 
Bartoszyce 187 
Bełchatów 51 
Będzin 152 
Biała Podlaska 26 
Białobrzegi 99 
Białystok 132 
Bielsko-Biała 153 
Biłgoraj 27 
Biskupiec 194 
Bocłinia 74 
Brodnica 15 
Brzesko 75 
Bydgoszcz 13 
Bytom 163 
Cłiełm 28 
Chełmża 19 
Chodzież 208 
Chojna 242 
Chorzów 164 
Chrzanów 76 
Ciechanów 100 
Cieszyn 154 
Częstochowa 155 
Dąbrowa Górnicza 165 
Dąbrowa Tarnowska 77 
Dobre Miasto 195 
Dywity 196 
Dzierżoniów 2 
Elbląg 188 
Garwolin 101 
Gdańsk 142 
Gdynia 148 
Gietrzwałd 197 
Gliwice 166 
Goleniów 241 
Golub-Dobrzyń 16 
Gorlice 78 
Gorzów Wielkopolski 45 
Gostyń 211 
Grodków 116 
Grodzisk Wielkopolski 212 
Grudziądz 23 
Gryfino 243 
Hrubieszów 29 
Iława 190 
Izbica Kujawska 22 
Janów Lubelski 30 
Jarocin 213 
Jasło 122 
Jastrzębie Zdrój 167 
Jaworzno 168 
Jelenia Góra 3 
Jeziorany 198 
Jonkowo 199 
Kalisz 238 
Kamień Pomorski 244 
Kartuzy 143 
Katowice 151, 169 
Kazimierza Wielka 180 
Kędzierzyn-Kożle 117 
Kępno 215 
87
		

/0089.djvu

			Kielce 179 
Kłecko 210 
Kłodzko 4 
Kolbuszowa 123 
Kolno (podlaskie) 134 
Kolno (warmińsko-mazurskie) 200 
Koło 216 
Konin 217 
Końskie 181 
Koszalin 245 
Kościan 218 
Kozienice 102 
Kraków 73,93,94,95.96 
Krapkowice 118 
Krasnystaw 31 
Kraśnik 32 
Krosno 130 
Krotosztyn 219 
Kutno 52 
Kwidzyn 144 
Legnica 5 
Leszno 220 
Leżajsk 124 
Lębork 145 
Lidzbark Warmiński 191 
Limanowa 80 
Lublin 25,33,44 
Łask 53 
Łaziska Górne 156 
Łęczna 34 
Łęczyca 54 
Łomża 135 
Łódź 50,68,69,70.71,72 
Łuków 35 
Miecłiów 81 
Międzycłiód 221 
Milicz 6 
Mińsk Mazowiecki 103 
Mońki 136 
Mysłowice 170 
Myślenice 82 
Nakło n. Notecią 17 
Nisko 125 
Nowy Dwór Gdański 146 
Nowy Sącz 97 
Nowy Targ 84 
Nowy Tomyśl 222 
Nysa 119 
Oborniki 223 
Olecko 192 
Oleśnica 7 
Olkusz 85 
Olsztyn 186,206 
Olsztynek 201 
Opatów 182 
Opatówek 214 
Opoczno 55 
Opole 115,120 
Opole Lubelskie 36 
Ostrołęka 104 
Ostróda 205 
Ostrów Wielkopolski 224 
Ostrzeszów 225 
Oświęcim 86 
Pabianice 56 
Pajęczno 57 
Parczew 37 
Pasłęk 189 
Piekary Śląskie 171 
Piła 226 
Pińczów 183 
Piotrków Trybunalski 58 
Pleszew 227 
Płock 105 
Poddębice 59 
Poznań 207,239 
Proszowice 87 
Przemyśl 126 
Przeworsk 127 
Przysucłia 106 
Pszczyna 157 
Puck 147 
Puławy 38 
Pułtusk 107 
Purda 202 
Racibórz 158 
Radom 108 
Radomsko 60 
Radziejów 18 
Radzyń Podlaski 39 
Rajgród 133 
Rawa Mazowiecka 61 
Rawicz 228 
Ruda Śląska 
172 
Rybnik 159 
88
		

/0090.djvu

			Ryki 40 
Rzeszów 121 
Sanok 128 
Sejny 137 
Siedlce 109 
Siemianowice Śląskie 173 
Sieradz 62 
Skarżysko-Kamienna 184 
Skierniewice 63 
Słomniki 79 
Słubice 47 
Słupca 229 
Słupsk 149 
Sochiaczew 110 
Sokołów Podlaski 111 
Sokółka 138 
Sopot 150 
Sosnowiec 174 
Stalowa Wola 129 
Stary Sącz 83 
Stawiguda 203 
Sucłia Beskidzka 88 
Suwałki 139 
Szamotuły 230 
Szczecin 240,246 
Śrem 232 
Środa Śląska 8 
Środa Wielkopolska 231 
Świątki 204 
Świdnik 41 
Świebodzin 48 
Świętocłiłowice 175 
Świnoujście 247 
Tarnobrzeg 131 
Tarnów 89 
Tomaszów Lubelski 42 
Tomaszów Mazowiecki 64 
Toruń 14 
Trzcianka 209 
Tucłiola 20 
Turek 233 
Tycłiy 176 
Wadowice 91 
Wałbrzych) 9 
Warszawa 98 
Wąbrzeźno 21 
Wągrowiec 234 
Wieliczka 92 
Wieluń 65 
Włocławek 24 
Włoszczowa 185 
Wodzisław Śląski 160 
Wolsztyn 235 
Wołomin 112 
Wołów 10 
Wrocław 1,12 
Września 236 
Wysokie Mazowieckie 140 
Zabrze 177 
Zakopane 90 
Zambrów 141 
Zamość 43 
Zawiercie 161 
Ząbkowice Śląskie 11 
Zduńska Wola 66 
Zgierz 67 
Zielona Góra 46 
Złotów 237 
Zwoleń 113 
Żagań 49 
Żory 178 
Żuromin 114 
Żywiec 162
		

/0091.djvu

			INDEKS POWIATÓW 
(ZIEMSKICH i MIAST NA PRAWACH POWIATU) 
bartoszycki 187 
bełchatowski 51 
będziński 152 
bialski 26 
Biała Podlaska 26 
białobrzeski 99 
białostocki 132 
Białystok 132 
bielski 153 
Bielsko Biała 153 
biłgorajski 27 
bocłieński 74 
brodnicki 15 
brzeski (woj. małopolskie) 75 
brzeski (woj. opolskie) 116 
Bydgoszcz 13 
Bytom 163 
Chełm 28 
chełmski 28 
chodzieski 208 
Chorzów 164 
chrzanowski 76 
ciechanowski 100 
cieszyński 154 
czarnkowsko-trzcianecki 209 
Częstochowa 155 
częstochowski 155 
Dąbrowa Górnicza 165 
dąbrowski 77 
dzierżoniowski 2 
Elbląg 188 
elbląski 188,189 
garwoliński 101 
Gdańsk 142 
Gdynia 148 
Gliwice 166 
gnieźnieński 210 
goleniowski 241 
golubsko-dobrzyński 16 
gorlicki 78 
Gorzów Wielkopolski 45 
gostyński 211 
grajewski 133 
grodziski 212 
Grudziądz 23 
gryfiński 242,243 
hrubieszowski 29 
iławski 190 
janowski 30 
jarociński 213 
jasielski 122 
Jastrzębie Zdrój 167 
Jaworzno 168 
Jelenia Góra 3 
jeleniogórski 3 
kaliski 214 
Kalisz 238 
kamieński 244 
kartuski 143 
Katowice 169 
90
		

/0092.djvu

			kazimierski 180 
kędzierzyńsko-kozielski 117 
kępiński 215 
Kielce 179 
kielecki 179 
kłodzki 4 
kolbuszowski 123 
kolneński 134 
kolski 216 
konecki 181 
Konin 217 
koniński 217 
Koszalin 245 
koszaliński 245 
kościański 218 
kozienicki 102 
krakowski 79 
Kraków 93.94,95,96 
krapkowicki 118 
krasnostawski 31 
kraśnicki 32 
Krosno 130 
krotoszyński 219 
kutnowski 52 
kwidzyński 144 
Legnica 5 
legnicki 5 
leszczyński 220 
Leszno 220 
leżajski 124 
lęborski 145 
lidzbarski 191 
limanowski 80 
lubelski 33 
Lublin 44 
łaski 53 
łęczycki 54 
łęczyński 34 
Łódź 68,69,70.71,72 
łukowski 35 
Łomża 135 
łomżyński 135 
mikołowski 156 
miecłiowski 81 
międzychodzki 221 
mikołowski 156 
milicki 6 
miński 103 
moniecki 136 
Mysłowice 170 
myślenicki 82 
nakielski 17 
niżański 125 
nowodworski 146 
nowosądecki 83 
nowotarski 84 
nowotomyski 222 
Nowy Sącz 97 
nyski 119 
obornicki 223 
olecko-gołdapski 192 
oleśnicki 7 
olkuski 85 
Olsztyn 206 
olsztyński 186. 193, 194, 195. 196. 
197. 198. 199.200.201, 
202, 203. 204 
opatowski 182 
opoczyński 55 
Opole 120 
opolski (woj. lubelskie) 36 
opolski (woj. opolskie) 115 
ostrołęcki 104 
Ostrołęka 104 
ostrowski 224 
ostródzki 205 
ostrzeszowski 225 
oświęcimski 86 
pabianicki 56 
pajęczański 57 
parczewski 37 
Piekary Śląskie 171 
pilski 226 
pińczowski 183 
piotrkowski 58 
Piotrków Trybunalski 58 
pleszewski 227 
Płock 105 
płocki 105 
poddębicki 59 
Poznań 239 
proszowicki 87 
przemyski 126 
Przemyśl 126 
przeworski 127 
przysuski 106 
91
		

/0093.djvu

			pszczyński 157 
pucki 147 
puławski 38 
pułtuski 107 
raciborski 158 
Radom 108 
radomski 108 
radomszczański 60 
radziejowski 18 
radzyński 39 
rawicki 228 
rawski 61 
Ruda Śląska 172 
rybnicki 159 
Rybnik 159 
rycki 40 
Rzeszów 121 
Sanoki 128 
sejneński 137 
Siedlce 109 
siedlecki 109 
Siemianowice Śląskie 173 
sieradzki 62 
skarżyski 184 
skierniewicki 63 
Skierniewice 63 
słubicki 47 
słupecki 229 
Słupsk 149 
socłiaczewski 110 
sokołowski 111 
sokolski 138 
Sopot 150 
Sosnowiec 174 
stalowowolski 129 
suski 88 
suwalski 139 
Suwałki 139 
szamotulski 230 
Szczecin 246 
średzki (woj. dolnośiąsk 
średzki (woj. wielkopolski 
śremski 232 
świdnicki 41 
świebodziński 48 
Świętocłiłowice 175 
Świnoujście 247 
Tarnobrzeg 131 
tarnowski 89 
Tarnów 89 
tatrzański 90 
tomaszowski (woj. lubelskie) 42 
tomaszowski (woj. łódzkie) 64 
Toruń 14 
toruński 19 
tucłiolski 20 
turecki 233 
Tychy 176 
wadowicki 91 
Wałbrzycłi 9 
wałbrzyski 9 
warszawski 98 
wąbrzeski 21 
wągrowiecki 234 
wielicki 92 
wieluński 65 
Włocławek 24 
włocławski 22 
włoszczowski 185 
wodzisławski 160 
wolsztyński 235 
wołomiński 112 
wołowski 10 
Wrocław 12 
wrzesiński 236 
wysokomazowiecki 140 
Zabrze 177 
zambrowski 141 
zamojski 43 
Zamość 43 
zawierciański 161 
ząbkowicki 11 
zduńskowolski 66 
zgierski 67 
Zielona Góra 46 
złotowski 237 
zwoleński 113 
żagański 49 
bry 178 
żuromiński 114 
żywiecki 162
		

/0095.djvu

			Namawiam Was gorąco do uważnego, stałego 
śledzenia zawartości: 
„Bibliotekarza" i „Poradnika Bibliotekarza" 
W każdym numerze znajdziecie najbardziej 
aktualne informacje o bieżących sprawach bibliotekarstwa 
polskiego, artykuły problemowe, relacje z bibliotek, 
doświadczenia metodyczne, recenzje i omówienie 
literatury fachowej polskiej i zagranicznej. 
Na bieżąco informujemy czytelników o najnowszych 
książkach naszego Wydawnictwa. Ofertę wydawniczą 
wysyłamy na żądanie. Warunki prenumeraty i 
sprzedaży pojedynczych egzemplarzy naszych pism znajdziecie 
w każdym numerze „Bibliotekarza" i „Poradnika 
BibHotekarza". 
Nasz adres: 
Wydawnictwo S BP 
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7 
tel. O-prefiks-22 827-52-96 
Adres email: wyd.sbp-portal@wp.pl 
Dyrektor Wydawnictwa SBP 
mgr Janusz Nowicki